బుధవారం, మే 31, 2017

ఆనతి నీయరా.. హరా...

స్వాతికిరణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వాతికిరణం (1992)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : వాణీజయరాం

ఆ.... ఆ... ఆ.... ఆ.....

ఆనతి నీయరా.. హరా
సన్నుతి సేయగా.. సమ్మతి నీయరా.. దొరా...
సన్నిధి చేరగా... ఆనతి నీయరా.. హరా
సన్నుతి సేయగా.. సమ్మతి నీయరా దొరా...
సన్నిధి చేరగా.... ఆనతి నీయరా.... హరా...

నీ ఆన లేనిదే రచింపజాలునా
వేదాలవాణితో విరించి విశ్వనాటకం
నీ సైగ కానిదే జగాన సాగునా
ఆ యోగమాయతో మురారి దివ్యపాలనమ్

వసుమతిలో ప్రతి క్షణం.. పశుపతి నీ అధీనమై
వసుమతిలో ప్రతి క్షణం.. పశుపతి నీ అధీనమై
కదులునుగా సదా సదాశివ
ఆనతి నీయరా.. హరా

ని ని స ని ప నీ ప మ గ స గ... ఆనతి నీయరా!
అచలనాధ అర్చింతునురా... ఆనతినీయరా!

పమ పని పమ పని పమ పని గమ పని
సని సగ సని సగ సని సగ పని సగ
గమగసా నిపమ గమగస సగసని... ఆనతినీయరా!
జంగమ దేవర సేవలు గొనరా...
మంగళ దాయక దీవెనలిడరా!
సాష్ఠాంగముగ దండము సేతురా... ఆనతినీయరా!

సానిప గమపానిపమ
గమగ పాప పప
మపని పాప పప
గగమ గాస సస
నిసగ సాస సస
సగ గస గప పమ పస నిస
గసని సాగ సాగ
సని సాగ సాగ
సగ గాస సాస
సని సాగ గ
గసగ గా
పద గస గా స ని పమగమ గా...
ఆనతినీయరా!

శంకరా...  శంకించకురా!
వంక జాబిలిని జడను ముడుచుకొని...
విసపు నాగులను చంకనెత్తుకొని...
నిలకడనెరుగని గంగనేలి...
ఏ వంకలేని నా వంకనొక్క
కడగంటి చూపు పడనీయవేమి..
నీ కరుణిక సేవించుకొందురా!
ఆనతినీయరా...

పప పమప నినిపమగస గగ
పప పమప నినిపమగస గగ
గమపని గా మపనిస మా పనిసగ
నీ స పా ని మా ప గా మ సా గామ
పప పమప నినిపమగస గగ

గమపని గా
మపనిస మా
పనిసగ నీ స పా ని మా ప గా మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గగా
గమపని గమపని స మపనిసగని
గమపని గమపని స మపనిసగని
స పని మ ప గ మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గ గా
గామాపని గమాపాని స మపానీసగని
స పని మ ప గ మ సా గా మ
పప పమప నినిపమగస గ గా గా

గగ మమ పప నిగ.. తక తకిట తకధిమి
మమ పప నినిసమ.. తక తకిట తకధిమి
పపనినిసస గని.. తక తకిట తకధిమి
సపని మప గమ సగమ
పప పమప నినిపమగస గ గా

రక్షా...  ధర శిక్షా దీక్షా దక్ష!
విరూపాక్ష! నీ కృపా వీక్షణాపేక్షిత ప్రతీక్షనుపేక్ష సేయక..
పరీక్ష సేయక.. రక్ష.. రక్ష.. యను ప్రార్ధన వినరా!
ఆనతినీయరా...  హరా!
సన్నుతి సేయగా.. సమ్మతి నీయరా దొరా...
సన్నిధి చేరగా.... ఆనతి నీయరా.... హరా


మంగళవారం, మే 30, 2017

ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు...

జీవన జ్యోతి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జీవన జ్యోతి (1975)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : పి.సుశీల

ష్.. ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు...ష్..
సద్దు చేసారంటె వులికులికి పడతాడు..
ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు...
సద్దు చేసారంటె వులికులికి పడతాడు..
గోపాల కృష్ణయ్య రేపల్లెకు వెలుగు...
మా చిన్ని కన్నయ్య లోకానికె వెలుగు...
జుజుజుజుజు.. జుజుజుజుజు..

ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు...
సద్దు చేసారంటె వులికులికి పడతాడు..

చల్లగా నిదరోయే బాబు..
నిదురలో మెల్లగ నవ్వుకునే బాబు..
చల్లగా నిదరోయే బాబు..
నిదురలో మెల్లగ నవ్వుకునే బాబు..
ఏమి కలలు కంటున్నాడొ తెలుసా... తెలుసా...
ఏ జన్మకు ఈ తల్లే కావాలనీ...
ఈ ఒడిలోనె ఆదమరచి వుండాలనీ...
జుజుజుజుజు.. జుజుజుజుజు...

ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు...
సద్దు చేసారంటె వులికులికి పడతాడు..

దేవుడే నా ఎదురుగ నిలబడితే...
ఏమి కావాలి తల్లీ..అని అడిగితే...
దేవుడే నా ఎదురుగ నిలబడితే...
ఏమి కావాలి తల్లీ..అని అడిగితే...
నేనేమని అంటానో తెలుసా...తెలుసా...
నీ నీడలో నా వాడు పెరగాలనీ...
నీ నీడలో నా వాడు పెరగాలనీ...
పెరిగి నీలాగే పేరు తెచ్చుకోవాలని...
జుజుజుజుజు.. జుజుజుజుజు...

ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు...
సద్దు చేసారంటె వులికులికి పడతాడు..
గోపాల కృష్ణయ్య రేపల్లెకు వెలుగు...
మా చిన్ని కన్నయ్య లోకానికె వెలుగు...
జుజుజుజుజు.. జుజుజుజుజు..


సోమవారం, మే 29, 2017

బూచాడమ్మా...బూచాడు...

బడిపంతులు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బడి పంతులు (1972)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : సుశీల

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...

గుర్ గుర్ మంటూ గోలెడతాడు.. హెల్లో అని మొదలెడతాడూ...
గుర్ గుర్ మంటూ గోలెడతాడు.. హెల్లో అని మొదలెడతాడూ...
ఎక్కడ వున్న ఎవ్వరినైనా.. ఎక్కడ వున్న ఎవ్వరినైనా..
పలుకరించి కలుపుతాడు...

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...

తెలుగు తమిళ హిందీ కన్నడ భాషా భేధాలెరుగని వాడూ
తెలుగు తమిళ హిందీ కన్నడ భాషా భేధాలెరుగని వాడూ
కులము మతము జాతేదైనా... కులము మతము జాతేదైనా ..
గుండెలు గొంతులు ఒకటంటాడు

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...

డిల్లీ మద్రాస్ హైద్రాబాద్ రష్యా అమెరికా లండన్ జపాన్
ఎక్కడికైనా వెళుతుంటాడు ఎల్లలు మనసుకు లేవంటాడు..
ఎక్కడికైనా వెళుతుంటాడు ఎల్లలు మనసుకు లేవంటాడు..
ఒకే తీగ పై నడిపిస్తాడు... ఒకే ప్రపంచం అనిపిస్తాడు...

బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు...
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు
కళ్ళకెపుడు కనపడడు కబురులెన్నో చెపుతాడు
బూచాడమ్మా...బూచాడు...బుల్లి పెట్టె లో వున్నాడు.


ఆదివారం, మే 28, 2017

సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..

అమృత చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అమృత (2002)
సంగీతం : ఎ.ఆర్.రెహ్మాన్
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : సుజాత, శ్రీనివాస మూర్తి,టిప్పు, కార్తిక్, మధుమతి

ఆకసాన మేఘమాల ఉరుకు మానునా
అమృతం గూటిలోన అణిగి ఉండునా..
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
హే .. వదరకే పసిదానా... హే
హే అలజడి అలల సుందరీ..
హే హే హే హే
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
హే.. హే.. నల్లనారి నువ్వేనమ్మా..
పంచదార చిలకవమ్మ..

ఆకసాన మేఘమాల ఉరుకు మానునా
అమృతం గూటిలోన అణిగి ఉండునా..

చిన్న చిన్న తప్పులేమో దినము దినము దొర్లుతాయి
పొంగి వచ్చె కోపాన్ని పూత నవ్వె తుడిచెనమ్మ..
కలత తీర్చే సొట్ట బుగ్గ.. జడలలో మేఘాలే ఊగే
ఆనందపు అంచు ఆమె .. తొలిచేసే బాధ ఆమె
చలిముళ్ళ తెమ్మెర ఆమేలే
అలలు పట్టి తాట చుట్టి కట్టుట సాధ్యమైన పనియా
ఈమెగారి ఆప మనకు ఇక తరమా.. ఆఆఆఅ

సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
హే .. వదరకే పసిదానా... హే
హే అలజడి అలల సుందరీ..
హే హే హే హే ఏహే..

పాలపళ్ళ పాలపిట్ట చెక్కిట్లో చిటిక్కున
పాయసాల ముద్దులిస్తే పసిడి కానుకే
చిట్టితల్లి అమ్మలకు కన్నతల్లి ఈమెకాద
మల్లెలాంటి కూతురైన మారుతల్లి ఈమెకాద
బడికి వెళితే విలన్ తెలుసా ..?
మార్కులో హీరోయిన్ తెలుసా.. ?
అడిగేను ప్రశ్నలు వేయి..
తనకు పెద్ద తెలుసు బడాయి
టీచర్ కి ఇంటిలోన పంతులమ్మ..
ఎవడు దీన్ని మనువాడి ఎన్ని పాట్లు పడునో
ఇది చేసుకున్న వాడు రేపు చెంపలేసుకుంటాడు
హో..హో..హో..హో..హో..

సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
హే .. వదరకే పసిదానా... హే
హే అలజడి అలల సుందరీ..
హే హే హే హే
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
సుందరీ... జంటతోకల సుందరీ..
హే.. హే.. నల్లనారి నువ్వేనమ్మా..
పంచదార చిలకవమ్మ..


శనివారం, మే 27, 2017

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది...

తల్లా పెళ్ళామా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : తల్లా పెళ్ళామా (1970)
సంగీతం : టి.వి.రాజు
సాహిత్యం : కొసరాజు
గానం : సుశీల

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది
బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

నీవాణ్ణే నువ్వు మెచ్చుకోవడం
తెలుగుదనమేమి కాదు నీ తెలివి బైట పడబోదూ
నీవాణ్ణే నువ్వు మెచ్చుకోవడం
తెలుగుదనమేమి కాదు నీ తెలివి బైట పడబోదూ
నీవాణ్ణే నువ్వు తిట్టకపోతే తెలుగువాడివే కాదు..

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

ఓట్ల కోసమై ఊళ్ళు తిరగడం
దేశం కోసం కాదు అది ప్రజాసేవకై కాదు
ఓట్ల కోసమై ఊళ్ళు తిరగడం
దేశం కోసం కాదు అది ప్రజాసేవకై కాదు
హాయ్ ఛాన్స్ తగిలితే మంత్రినవుదునని ప్లాను లేకపోలేదు

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

పదవులకోసం ప్రాకులాడడం ప్రెస్టేజీకి కాదు
మన ప్రజలబాగుకు కాదు
పదవులకోసం ప్రాకులాడడం ప్రెస్టేజీకి కాదు
మన ప్రజలబాగుకు కాదు
పూలదండలిక పడబోవేమోనని చింతలేకపోలేదు

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

పంచాయతి ప్రసిడెంటు కావడం
గ్రామం బాగుకు కాదు ఆ ప్రక్కకు బుద్దే పోదూ
పంచాయతి ప్రసిడెంటు కావడం
గ్రామం బాగుకు కాదు ఆ ప్రక్కకు బుద్దే పోదూ
ఆహా ఉమ్మడి సొమ్ము భోంచేద్దామని ఊహ లేకపోలేదు

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

బ్రతికున్నప్పుడు నెత్తిననిప్పులు
చల్లడమంటే మోజూ అది సహజంరా ఈ రోజు
బ్రతికున్నప్పుడు నెత్తిననిప్పులు
చల్లడమంటే మోజూ అది సహజంరా ఈ రోజు
చచ్చిన పిమ్మట శిలావిగ్రహం స్థాపించడమే రివాజు

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

పేకముక్కలు చేతపట్టితే
చీదరించుకొనిరానాడు ఛీఛీ అన్నారానాడూ
పేకముక్కలు చేతపట్టితే
చీదరించుకొనిరానాడు ఛీఛీ అన్నారానాడూ
క్లబ్బుల్లో పేకాటగాళ్ళకే గౌరవమున్నది ఈనాడూ

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

బిడ్డలు ఎక్కువ కన్నతల్లినే
భాగ్యవతన్నారానాడూ సౌభాగ్యవతన్నారానాడూ
బిడ్డలు ఎక్కువ కన్నతల్లినే
భాగ్యవతన్నారానాడూ సౌభాగ్యవతన్నారానాడూ
బిడ్డలు లేని గొడ్రాలికే గౌరవమన్నారీనాడు
 
బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిది

ప్రజాక్షేమమే పరమార్ధమ్మని
ప్రభువులు పలికారానాడూ పరిపాలించారానాడూ
ప్రజాక్షేమమే పరమార్ధమ్మని
ప్రభువులు పలికారానాడూ పరిపాలించారానాడూ
రకరకాల పన్నులను తగిలించి నీతిని చంపారీనాడూ

బ్రహ్మం తాత చెప్పింది నిత్యం జరిగే సత్యమిది
తుచ తప్పక ఇప్పుడు జరిగే నవీన కాలజ్ఞానమిదిశుక్రవారం, మే 26, 2017

అదిగదిగొ మొదలైంది వారధి...

బాలరామాయణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బాలరామాయణం (1997)
సంగీతం : మాధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం : మల్లెమాల
గానం : బాలు

అదిగదిగొ మొదలైంది వారధి..
రామాయణానికది సారధి
అదిగదిగొ మొదలైంది వారధి..
రామాయణానికది సారధి

శ్రీరామ నామం పునాదిగా
సీతమ్మ కడగళ్ళు రాళ్ళుగా
లోకకళ్యాణమై రూపొందుచున్నట్టి
వారధే మనపాలి పెన్నిధీ

అదిగదిగొ మొదలైంది వారధి..
రామాయణానికది సారధి

అధినేత సుగ్రీవు ఆజ్ఞపాటించీ
హనుమ అంగదులాది వేలాది వానరులు
పగలేంది రేయేంది
పగలేంది రేయేంది పని మనకు
ముఖ్యమని పాటు పడుచుండగా

అదిగదిగొ సగమైంది వారధి..
రామాయణానికది సారధి

ఇంతలో ఒక ఉడుత ఇటు అటును పొర్లాడి
రాళ్ళ మధ్యను ఇసుక రాల్చుటను గమనించి
చందగల గిరులు విరిబంతులై పైకెగసి
కపులు నివ్వెరపోవ కడలిపై వాలాయి

అదిగదిగొ పూర్తైంది వారధి..
రామాయణానికది సారధి
రామాయణానికది సారధిగురువారం, మే 25, 2017

గగనం మనకు బాట..

అంజలి సినిమాలోని మరో చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అంజలి (1990)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : రాజశ్రీ
గానం : కోరస్

హే..యా.. పపప పాపా.. పపపాపా పాపాప..
పపప పా పపప పా పా పా
హేయా.. హేయా.. పపపప
గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...
గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...
గాలుల్లో తేలుదాం.. సరదాగా సాగుదాం
గగనమేలే లేదెదురిక
గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...

ఊరుచుట్టు బాలలకు ఈ మండుటెండ వెన్నెలమ్మ.
పిల్లవాళ్ళ కన్నులకు.. ఈ పగటివేళ రాతిరమ్మా..
ఈనాడు మనమంత జాజిమల్లె పూలే..
ఈ పూట వలదంట పాఠమన్న గోలే
ఈనాడు మనమంత జాజిమల్లె పూలే..
ఈ పూట వలదంట పాఠమన్న గోలే 
మనము పొంగే ఏరులే.. మనకు లేవే హద్దులే..

గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...
గాలుల్లో తేలుదాం.. సరదాగా సాగుదాం
రగడకేమి లేదెదురిక
గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...

పట్టుకోటలోన ఉంది పాటశాలలోన కష్టపడి
పట్టుకోట వీడి వీడి చిన్ని గువ్వలల్ల నింగి తేలి
ఆకాశా వీధిలోన పాటలన్ని పాడే ..
అందాల చిందులాడి తాళమేసి ఆడే
ఆకాశా వీధిలోన పాటలన్ని పాడే ..
అందాల చిందులాడి తాళమేసి ఆడే
మనము పొంగే ఏరులే.. మనకు లేవే హద్దులే..

గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...
గాలుల్లో తేలుదాం.. సరదాగా సాగుదాం
రగడకేమి లేదెదురిక
గగనం మనకు బాట.. మేఘం మనకు జంట...
పాపా పపప పాపా.. పాపా.. పపప పాపా... 


బుధవారం, మే 24, 2017

అందాల పసిపాప...

చిట్టిచెల్లెలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చిట్టి చెల్లెల్లు (1970)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : దాశరథి
గానం : సుశీల

అందాల పసిపాప.. అన్నయ్యకు కనుపాప
బజ్జోవే బుజ్జాయి.. నేనున్నది నీ కొరకే.. నీకన్నా నాకెవరే
అందాల పసిపాప..అన్నయ్యకు కనుపాప

ఆ చల్లని జాబిలి వెలుగు .. ఆ చక్కని చుక్కల తళుకు
ఆ చల్లని జాబిలి వెలుగు .. ఆ చక్కని చుక్కల తళుకు
నీ మనుగడలో నిండాలమ్మా ..
నీ మనుగడలో నిండాలమ్మా .. నా కలలన్ని పండాలమ్మా 

అందాల పసిపాప .. అన్నయ్యకు కనుపాప
బజ్జోవే బుజ్జాయి .. నేనున్నది నీ కొరకే .. నీకన్నా నాకెవరే
అందాల పసిపాప ..అన్నయ్యకు కనుపాప

మన తల్లే దైవముగా కలకాలం కాపాడునులే
మన తల్లే దైవముగా కలకాలం కాపాడునులే
తోడై నీడై లాలించునులే
తోడై నీడై లాలించునులే .. మనకే లోటు రానీయదులే

అందాల పసిపాప .. అన్నయ్యకు కనుపాప
బజ్జోవే బుజ్జాయి .. నేనున్నది నీ కొరకే .. నీకన్నా నాకెవరే
అందాల పసిపాప ..అన్నయ్యకు కనుపాప
ల ల లాలి ..ల ల లాలి
ల ల లాలి ..ల ల లాలి

మంగళవారం, మే 23, 2017

మానవుడే మహనీయుడు...

బాలభారతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బాల భారతం (1972)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : ఆరుద్ర
గానం : ఘంటసాల

మానవుడే మహనీయుడు
మానవుడే మహనీయుడు
శక్తియుతుడు యుక్తిపరుడు
మానవుడే మాననీయుడు
మానవుడే... మహనీయుడు

మంచిని తలపెట్టినచో మనిషికడ్డు లేదులే...
ప్రేరణ దైవానిదైన సాధించును నరుడే...
మానవుడే మహనీయుడు
మానవుడే మహనీయుడు

దివిజ గంగ భువిదించిన భగీరథుడు... మానవుడే ...
సుస్ధిర తారగ మారిన ధ్రువుడు కూడ... మానవుడే...
సృష్టికి ప్రతిసృష్టి చేయు విశ్వామిత్రుడు... నరుడే...
జీవకోటి సర్వములో శ్రేష్ఠతముడు... మానవుడే...

మానవుడే మహనీయుడు
మానవుడే మహనీయుడు

గ్రహరాశులనధిగమించి ఘనతారల పథమునుంచి
గ్రహరాశులనధిగమించి ఘనతారల పథమునుంచి
గగనాంతర రోదసిలో.. ఓ.. గంధర్వగోళకతుల దాటి

చంద్రలోకమైన... దేవేంద్రలోకమైన
చంద్రలోకమైన... దేవేంద్రలోకమైన
బొందితో జయించి మరల భువికి తిరిగిరాగలిగే

మానవుడే మహనీయుడు
శక్తియుతుడు యుక్తిపరుడు
మానవుడే మాననీయుడు
మానవుడే మహనీయుడు
మానవుడే మహనీయుడు
 

సోమవారం, మే 22, 2017

ముద్దు ముద్దు నవ్వు...

పి.బి.శ్రీనివాస్ గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సత్తెకాలపు సత్తెయ్య (1969)
సంగీతం : ఎమ్మెస్ విశ్వనాథన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : పి.బి. శ్రీనివాస్

ముద్దు ముద్దు నవ్వు బుగ్గల్లో రువ్వూ
జాజిమల్లె పువ్వు బజ్జోమ్మ నువ్వూ
ముద్దు ముద్దు నవ్వు బుగ్గల్లో రువ్వూ
జాజిమల్లె పువ్వు బజ్జోమ్మ నువ్వూ

ఏ ఇంటి పంటవో ఏ తల్లి నోమువో
ఏ ఇంటి పంటవో..ఏ తల్లి నోమువో
ఈ ఒంటి వానికీ..నా వంటి పేదకూ
ఏ ఇంటి పంటవో..ఏ తల్లి నోమువో
ఈ ఒంటి వానికీ..నా వంటి పేదకూ
ప్రాణాలు పోసావు..బతకాలి అన్నావు
ఉరితాడు జో జోల ఉయ్యాల చేసావు
ఉయ్యాల చేసావు..

ముద్దు ముద్దు నవ్వు బుగ్గల్లో రువ్వూ
జాజిమల్లె పువ్వు బజ్జోమ్మ నువ్వూ
బజ్జోమ్మ నువ్వూ

నా బాధ విన్నావు..నీ గాధ చెప్పావు
ఈ పూరి గుడిసెలో..నా బీడు మనసులో
నా బాధ విన్నావు..నీ గాధ చెప్పావు
ఈ పూరి గుడిసెలో..నా బీడు మనసులో
చిన్నారి పొన్నారి..చిగురల్లె వెలిసావు
సిరిలేదు గిరిలేదు..మనసుంటే అన్నావు..
మనసుంటే అన్నావు..

ముద్దు ముద్దు నవ్వు బుగ్గల్లో రువ్వూ
జాజిమల్లె పువ్వు బజ్జోమ్మ నువ్వూ
బజ్జోమ్మ నువ్వూ

ముద్దు ముద్దు నవ్వు బుగ్గల్లో రువ్వూ
జాజిమల్లె పువ్వు బజ్జోమ్మ నువ్వూ
బజ్జోమ్మ నువ్వూ..బజ్జోమ్మ నువ్వూ
బజ్జోమ్మ నువ్వూ..బజ్జోమ్మ నువ్వూ


ఆదివారం, మే 21, 2017

అల్లారు ముద్దుకదే...

మనసే మందిరం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : మనసే మందిరం (1966)
సంగీతం : ఎం. ఎస్. విశ్వనాధన్
సాహిత్యం : ఆత్రేయ
గానం : పి.సుశీల

అల్లారు ముద్దుకదే
అపరంజి ముద్దకదే
తీయని విరితోట కదే
దివి ఇచ్చిన వరము కదే

అల్లారు ముద్దుకదే
అపరంజి ముద్దకదే
తీయని విరితోట కదే
దివి ఇచ్చిన వరము కదే

అల్లారు ముద్దుకదే

చిరు చిరు మువ్వలతో చిందాడే నడక కదే
చిన్నారి మొహములోన సిరులొలికే నగవు కదే
చిన్నారి మొహములోన సిరులొలికే నగవు కదే
చినికిన తేనెవి తొలకరి వానవి
చినికిన తేనెవి తొలకరి వానవి
చిదిమిన మెరుపు కదే
చెంగల్వ మెరుగు కదే 

అల్లారు ముద్దుకదే
అపరంజి ముద్దకదే
తీయని విరితోట కదే
దివి ఇచ్చిన వరము కదే

అల్లారు ముద్దుకదే

పదినెలలు హృదయంలో పండినట్టి తపసు కదే
పలుకని దైవాన్నీ పలికించే తల్లి కదే
పలుకని దైవాన్నీ పలికించే తల్లి కదే
ఇంటికి వెలుగుకదే
కంటికి కలవు కదే
ఒంటరి బ్రతుకైనా
ఓపగలుగు తీపికదే

అల్లారు ముద్దుకదే
అపరంజి ముద్దకదే
తీయని విరితోట కదే
దివి ఇచ్చిన వరము కదే

అల్లారు ముద్దుకదే శనివారం, మే 20, 2017

చందమామ రావే...

ఈ రోజు సిరివెన్నెల చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట విందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : సిరివెన్నెల (1987)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బాలు, సుశీల

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే...
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే...
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

చలువ చందనములు పూయ చందమామ రావే
జాజిపూల తావినీయ జాబిల్లి రావే
చలువ చందనములు పూయ చందమామ రావే
జాజిపూల తావినీయ జాబిల్లి రావే
కలువ చెలువ కలలు విరియ కొండనెక్కి రావే
కలువ చెలువ కలలు విరియ కొండనెక్కి రావే
గగనపు విరితోటలోని గోగుపూలు తేవే...

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే...
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే

మునిజన మానస మోహిని యోగిని బృందావనం
మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం
మునిజన మానస మోహిని యోగిని బృందావనం
మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం
రాధా మాధవ గాధల రంజిలు బృందావనం
గోపాలుని మృదుపద మంజీరము బృందావనం
గోపాలుని మృదుపద మంజీరము బృందావనం
బృందావనం బృందావనం
హే కృష్ణా ముకుందా మురారీ
కృష్ణా ముకుందా మురారీ..
జయ కృష్ణా ముకుందా మురారీ
జయ జయ కృష్ణా ముకుందా మురారీ

చందమామ రావే జాబిల్లి రావే
కొండెక్కి రావే గోగుపూలు తేవే...
చందమామ రావే జాబిల్లి రావే


శుక్రవారం, మే 19, 2017

ఐమె వెరి గుడ్ గర్ల్...

లిటిల్ సోల్జర్స్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఛేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లిటిల్ సోల్జర్స్ (1996)
సంగీతం : శ్రీ
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : విష్ణుకాంత్, దీపిక

ఐమె వెరి గుడ్ గర్ల్ టెల్ల్ మై ఆల్ల్ టేచర్స్ మై డియర్ బ్రదర్
అన్ని మంచి హేబిట్స్ ఉన్నాయంట నాలో విన్నావా మిస్టర్
ఐమె వెరి గుడ్ గర్ల్ టెల్ల్ మై ఆల్ల్ టేచర్స్ మై డియర్ బ్రదర్
అన్ని మంచి హేబిట్స్ ఉన్నాయంట నాలో విన్నావా మిస్టర్

బ్రష్ చేసుకుంటా నేను క్లోజ్-అప్ తో
నీళ్లోసుకుంటా నేను లిరిల్ సోప్ తో
బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తా నేను బ్రేడ్ జాం తో
స్కూల్ కెళ్ళిపోతా నేను యూనిఫార్మ్ లో

ఐమె గుడ్ గర్ల్… ఐమె గుడ్ గర్ల్…
ఐమె గుడ్ గర్ల్…


బన్నీ వస్తుంది జాగర్తగుండండి
ఫన్నీగా చూస్తుంది ఏదో చేస్తుంది
రన్ అవే సమ్హౌ…లేకపోతే డేంజర్
గప్ చుప్ గా దాక్కోండి ఎక్కడైనా
బన్ని ఈస్ ఎ బేడ్ గర్ల్
వుయ్ డొంట్ వాంట్ హర్ విన్నావా మిస్టర్
పాడుపన్ల దెయ్యం దాన్ని చూస్తే భయ్యం
డామ్ యువర్ సిస్టర్
పిచ్చి గోల మానమంటే ఊరుకోదుగా
మిస్చిఎఫ్ చెయ్యకుండా ఉండలేదుగా
గిచ్చి ఏడిపించకుండా వెళ్లిపోదుగా
అందర్నీ వెక్కిరించి నవ్వుతుందిగా
షీస్ ఎ బేడ్ గర్ల్… షీస్ ఎ బేడ్ గర్ల్…
షీస్ ఎ మేడ్ గర్ల్…

ఏదో గలాటా తెస్తుంటే ఎట్టా
ఏదో గలాటా తెస్తుంటే ఎట్టా.. నీకిది అలవాటా
వద్దంటూ ఉన్నా వస్తావే వెంటా .. నా పరువుంటుందా
ఉన్న ఒక్క చెల్లినీ ..ఇంత చిన్నపిల్లనీ
నువ్విలా తిట్టినా కొట్టినా
నువ్వు అంటే ఎంతగా ఇష్టమో చెప్పనా..
చక్కనీ బొమ్మనే ఇవ్వనా
వ్హాట్ ఎ రియల్లి నైస్ ప్లేన్…
తీసుకొని దీన్ని థంక్ యౌ చెప్పుకో
ఐమ్ నాట్ ఎ నాటి గర్ల్ తెల్సుకో సన్నీ …
ఇప్పుడైనా ఒప్పుకో


టన్నుల కొద్దీ … పెన్సిళ్లన్నీ…
టన్నుల కొద్దీ పెన్సిళ్లన్నీ స్వాహా చేస్తావే
తినవే తల్లీ అంటూ ఉన్నా అన్నం తినవేమే

బన్నీ పేరు చెబితే ఊరిలో అందరూ బాబోయ్ అంటున్నారే
దాని బ్రదర్ అంటే నన్నే ముందుగా అంతా తంతున్నారే
సన్నీ మాట నమ్మకు అన్నీ ఉత్త కోతలు .. ప్రొమిస్ మమ్మి
చిన్నదాన్ని కనకే అంత కోపమొద్దులే .. ప్లీస్ ఎక్స్ క్యూస్ మి


ఇదో పెద్ద డ్రామ .. దీన్ని బాగా తందామా
ఇది పేరెంట్స్ కి పరీక్ష .. ఇది బ్రదర్ కి శిక్ష
దీనికి అంటిబైయొటిక్ లేదా .. దీనికి నీరసం రాదా
దీంతో మాట్లాడను .. దీంతో ఆట్లాడను
ఇదో సైతాన్ .. ఇదో తూఫాన్
ఇదో .. నా బంగారు పాప

 

గురువారం, మే 18, 2017

గున్నమామిడీ కొమ్మమీద...

బాలమిత్రుల కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : బాలమిత్రుల కథ (1973)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం : సినారె
గానం : జానకి

గున్నమామిడీ కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి
గున్నమామిడీ కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి
ఒక గూటిలోన రామచిలకుంది...
ఒక గూటిలోన కోయిలుంది...

గున్నమామిడీ కొమ్మమీద గూళ్ళు రెండున్నాయి

చిలకేమో పచ్చనిది కోయిలేమో నల్లనిది
అయిన ఒక మనసేదో ఆ రెంటిని కలిపింది
చిలకేమో పచ్చనిది కోయిలేమో నల్లనిది
అయిన ఒక మనసేదో ఆ రెంటిని కలిపింది
పొద్దున చిలకను చుడందే
ముదు ముద్దుగ ముచ్చటలాడందే
పొద్దున చిలకను చుడందే
ముదు ముద్దుగ ముచ్చటలాడందే
చిగురులు ముట్టదు చిన్నారి కోయిల
చిలక ఊగధు కొమ్మ ఊయల...

గున్నమామిడి కొమ్మ మీద గూళ్ళు రెండున్నాయి
ఒక గూటిలోన రామచిలుకుంది ఒక గూటిలోన కోయిలుంది
గున్నమామిడి కొమ్మ మీద గూళ్ళు రెండున్నాయి

ఒక పలుకే పలుకుతాయి ఒక జట్టుగ తిరుగుతాయి
ఎండైనా వానైనా ఏకంగా ఎగురుతాయి
ఒక పలుకే పలుకుతాయి ఒక జట్టుగ తిరుగుతాయి
ఎండైనా వానైనా ఏకంగా ఎగురుతాయి
రంగు రూపు వేరైన జాతి రీతి వేరైన
రంగు రూపు వేరైన తమ జాతి రీతి వేరైన
చిలక కోయిల చేసిన చెలిమి
ముందు తరాలకు తరగని కలిమి...

గున్నమామిడి కొమ్మ మీద గూళ్ళు రెండున్నాయి
ఒక గూటిలోన రామచిలుకుంది ఒక గూటిలోన కోయిలుంది
గున్నమామిడి కొమ్మ మీద గూళ్ళు రెండున్నాయి
గున్నమామిడి కొమ్మ మీద గూళ్ళు రెండున్నాయి
గున్నమామిడి కొమ్మ మీద గూళ్ళు రెండున్నాయి

 

బుధవారం, మే 17, 2017

తెలి మంచు కరిగింది...

స్వాతికిరణం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : స్వాతికిరణం (1992)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : వాణీజయరాం

తెలి మంచు కరిగింది..  తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వొణికింది.. పిలుపు నీయనా ప్రభూ
తెలి మంచు కరిగింది..  తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వొణికింది.. పిలుపు నీయనా ప్రభూ

నీ దోవ పొడవునా.. కువకువలా స్వాగతము
నీ కాలి అలికిడికి.. మెలకువల వందనము
తెలి మంచు కరిగింది..  తలుపు తీయనా ప్రభూ

ఈ పూల రాగాల పులకింత గమకాలు
గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు
ఈ పూల రాగాల పులకింత గమకాలు
గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు
నీ చరణ కిరణాలు పలుకరించిన చాలు
పల్లవించును ప్రభూ పవళించు భువనాలు
భాను మూర్తీ.. నీ ప్రాణకీర్తన విని.. 
పలుకనీ ప్రణతులనీ ప్రణవ శృతినీ.. 
పాడనీ ప్రకృతినీ ప్రథమ కృతిని

తెలి మంచు కరిగింది..  తలుపు తీయనా ప్రభూ

భూపాల నీ మ్రోల ఈ బేల గానాలు
నీ రాజసానికవి నీరాజనాలు
భూపాల నీ మ్రోల ఈ బేల గానాలు
నీ రాజసానికవి నీరాజనాలు
పసరు పవనాలలో.. పసికూన రాగాలు
పసిడి కిరణాల పడి పదును దేరిన చాలు..
తాలయూర్చు.. తలిరాకు బహుపరాకులు విని..
దొరలనీ దోర నగవు దొంతరనీ
తరలనీ దారి తొలగి రాతిరిని

తెలి మంచు కరిగింది.. తలుపు తీయనా ప్రభూ
ఇల గొంతు వొణికింది.. పిలుపు నీయనా ప్రభూ

నీ దోవ పొడవునా.. కువకువలా స్వాగతము
నీ కాలి అలికిడికి.. మెలకువల వందనము
తెలి మంచు కరిగింది..  తలుపు తీయనా ప్రభూ 


మంగళవారం, మే 16, 2017

ఉడతా ఉడతా హూత్...

జీవన తరంగాలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : జీవనతరంగాలు (1973)
సంగీతం : జె.వి. రాఘవులు
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల

ఉడతా ఉడతా హూత్.. ఎక్కడికెళతావ్ హూత్
కొమ్మ మీది జంపండు కోసుకొస్తావా.. మా  బేబీకిస్తావా ?
ఉడతా ఉడతా హూత్.. ఎక్కడికెళతావ్ హూత్
కొమ్మ మీది జంపండు కోసుకొస్తావా.. మా  బేబీకిస్తావా ?    

చిలకమ్మా.. ఓ చిలకమ్మా.. చెప్పేది కాస్తా  వినవమ్మా
చిలకమ్మా.. ఓ చిలకమ్మా.. చెప్పేది కాస్తా  వినవమ్మా
నీ పంచదార పలుకులన్నీ.. బేబీకిస్తావా.. మా బేబీకిస్తావా?

ఉడతా ఉడతా హూత్... ఎక్కడికెళతావ్ హూత్
ఉడతా ఉడతా హూత్... ఎక్కడికెళతావ్ హూత్  

ఉరకలేసే ఓ జింకా.. పరుగులాపవె నీవింకా
ఉరకలేసే ఓ జింకా.. పరుగులాపవె నీవింకా
నువు నేర్చుకున్న పరుగులన్నీ..
నువు నేర్చుకున్న పరుగులన్నీ..
బేబీకిస్తావా.. మా బేబీకిస్తావా ?  

ఉడతా ఉడతా హూత్... ఎక్కడికెళతావ్ హూత్
ఉడతా ఉడతా హూత్... ఎక్కడికెళతావ్ హూత్

చిలకల్లారా.. కోకిలలారా... ఛెంగున దూకే జింకల్లారా
చిలకల్లారా.. కోకిలలారా... ఛెంగున దూకే జింకల్లారా
చిన్నారి పాపల ముందు.. మా చిన్నారి పాపలముందు
మీరెంత? మీ జోరేంత?..  మీరెంత? మీ జోరేంత? 
  
ఉడతా ఉడతా హూత్... ఎక్కడికెళతావ్ హూత్
ఉడతా ఉడతా హూత్... ఎక్కడికెళతావ్ హూత్  

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.