గురువారం, డిసెంబర్ 31, 2020

కలగంటి కలగంటినే...

శ్రీకృష్ణ సత్య సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణసత్య (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల  
సాహిత్యం : పింగళి  
గానం : జానకి 

కలగంటి కలగంటినే 
ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా 
కలగాని కలగంటినే 
కలగంటి కలగంటినే
 
కలలోని చోద్యములు 
ఏమని తెలుపుదునే
కలలోని చోద్యములు 
ఏమని తెలుపుదునే
తెలుప భల్ సిగ్గాయెనే
ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా
తలపా మైపులకించెనే

కలగంటి కలగంటినే 

అందాల శ్రీకృష్ణుడు 
విందుగా ననుచేరి
ఆఆఆ...ఆఆఆఅ... 
అందాల శ్రీకృష్ణుడు 
విందుగా ననుచేరి
సుందరి లేలెమ్మని
ఆఁ.. అయ్యో! అంత పనే !  
సుందరి లేలెమ్మని సందిట 
సందిట పొదవి నటుల 

కలగంటి కలగంటినే 
ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా 
కలగాని కలగంటినే 
కలగంటి కలగంటినే

మున్నెరుగని సుఖలీలల 
చెక్కిలి...
ఊహూ సరి సరి !
చెక్కిలి నొక్కుచు 
చిన్నారీ... 
చిన్నారి కోకొమ్మని 
చిరుముద్రలు
అబ్బ అయ్యో హహహ! 
చిరు ముద్రలు వేసినటుల

కలగంటి కలగంటినే 

గోముగా నను చూసి 
మోము మోమున చేర్చి
గోముగా నను చూసి 
మోము మోమున చేర్చి
భామరో...ఆఆఆఆఅ.. 
భామరో రారమ్మని 
ఏమేమో.. అవ్వ... 
ఏమేమో చేసినటుల

కలగంటి కలగంటినే 
ఓ చెలియా ఓ మగువా ఓ లలనా 
కలగాని కలగంటినే 
కలగంటి కలగంటినే
 

 

బుధవారం, డిసెంబర్ 30, 2020

గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా...

శ్రీ కృష్ణలీలలు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణలీలలు (1958)
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : మాధవపెద్ది సత్యం, స్వర్ణలత   

గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా 
ఘోర కాళీయుడే చిక్కాడురా
గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా 
ఘోర కాళీయుడే చిక్కాడురా

చాటుమాటున దాగి సజ్జనుల బాధించు
చాటుమాటున దాగి సజ్జనుల బాధించు
సర్పాల దర్పాలు అణిగాయిరా
అణిగాయిరా

గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా 
ఘోర కాళీయుడే నేడు చిక్కాడురా

పడగపై అడుగేసి బాలకృష్ణుడు ఆడ 
ఘల్లు ఘల్లన్నాయి తన అందెలు
ఘల్లు ఘల్లన్నాయి తన అందెలు

గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా 
ఘోర కాళీయుడే చిక్కాడురా

చిన్ని కృష్ణుని చిందు చూడగా చూడాగా
చిన్ని కృష్ణుని చిందు చూడగా చూడగా 
ఝుల్లు ఝుల్లన్నాయి మన గుండెలు   
తాండవ కృష్ణుడు కాళియాహి పై
తకథిమి, తకధిమి నాట్యముచేసే
తాండవ కృష్ణుడు కాళియాహి పై
తకధిమి తకధిమి నాట్యం చేసే

గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా 
ఘోర కాళీయుడే చిక్కాడురా
గోపాలకృష్ణమ్మ దక్కాడురా 
ఘోర కాళీయుడే చిక్కాడురా

తలపైన కృష్ణమ్మ తాండవము చేయగా
కాళీయుడైనాడు ఖండాలు 
ఖండాలు
తప్పాయి మనకింక గండాలు
గండాలు 
చెప్పరా 
చెప్పరా దేవుడికి దండాలు
తాండవ కృష్ణుడు కాళియాహిపై
తకధిమి తకధిమి నాట్యము చేసే 
తాండవ కృష్ణుడు కాళియాహిపై
తకధిమి తకధిమి నాట్యము చేసే 
 


మంగళవారం, డిసెంబర్ 29, 2020

అలిగితివా సఖీ ప్రియ...

శ్రీకృష్ణార్జునయుద్ధం సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకృష్ణార్జునయుద్ధం (1963)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : పింగళి
గానం : ఘంటసాల

అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా
అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా
ప్రియమారగ నీ దాసుని ఏలజాలవా
అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా... 

లేని తగవు నటింతువా 
మనసు తెలియ నెంచితివా
లేని తగవు నటింతువా 
మనసు తెలియ నెంచితివా
ఈ పరీక్ష మాని ఇంక 
దయనుజూడవా... ఆ.. ఆ...

అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా 

నీవె నాకు ప్రాణమని 
నీయానతి మీరనని
నీవె నాకు ప్రాణమని 
నీయానతి మీరనని
సత్యాపతి నా బిరుదని 
నింద యెరుగవా...ఆ...ఆ..

అలిగితివా సఖీ ప్రియ కలత మానవా 

ప్రియురాలివి సరసనుండి 
విరహమిటుల విధింతువా
ఆ...ఆ...ఆ..ఆ...ఆ...ఆ...ఆ...
ప్రియురాలివి సరసనుండి 
విరహమిటుల విధింతువా
భరియింపగ నా తరమా 
కనికరింపవా..ఆ...ఆ...ఆ.. 

నను  భవదీయ దాసుని మనంబున నెయ్యపుఁగింకఁ బూని తా
చిన యది నాకు మన్ననయ! చెల్వగు నీ పదపల్లవంబు మ
త్తను పులకాగ్ర కంటక వితానము తాకిన నొచ్చునంచు నే 
ననియెద! అల్క మానవుగదా యికనైన అరాళకుంతలా! 
 

సోమవారం, డిసెంబర్ 28, 2020

అలుక మానవే...

శ్రీకృష్ణ సత్య సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ సత్య (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు 
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్రరావు  
గానం : ఘంటసాల, యస్. జానకి    

అలుక మానవే చిలకల కొలికిరొ
తలుపు తీయవే ప్రాణసఖీ
తలుపు తీయవే ప్రాణసఖీ
దారితప్పి ఇటు చేరితివా
నీ దారి చూసుకోవోయి 
నా దరికి రాకు రాకోయి

కూరిమి కలిగిన తరుణివి నీవని
తరుణము నెరిగియే చేరితినే
కూరిమి కలిగిన తరుణివి నీవని
తరుణము నెరిగియే చేరితినే
నీ నెరినెరి వలపు నే కోరితినే
నీ నెరినెరి వలపు నే వేడితినే

అలుక మానవే చిలకల కొలికిరొ
తలుపు తీయవే ప్రాణసఖీ
తలుపు తీయవే ప్రాణసఖీ

చేసిన బాసలు చెల్లించని 
భల్ మోసగాడివీఓయి
చేసిన బాసలు చెల్లించని 
భల్ మోసగాడివీఓయి
ఇక ఆశ లేదు లేదోయి
ఇక ఆశలేదు పొవోయి

దాసుని నేరము దండముతో సరి
బుసలు మాను ఓ ఒగలాడి
దాసుని నేరము దండముతో సరి
బుసలు మాని ఓ ఒగలాడి
నా సరసకు రావే సరసాంగి
నా సరసకు రావే లలితాంగి

అలుక మానవే చిలకల కొలికిరొ
తలుపు తీయవే ప్రాణసఖీ
తలుపు తీయవే ప్రాణసఖీ
 

ఆదివారం, డిసెంబర్ 27, 2020

పిల్లనగ్రోవి పిలుపు...

శ్రీకృష్ణ విజయం సినిమాలోని ఒక కమ్మని కన్నయ్య పాటను ఈరోజు తలచుకొందామా. పెండ్యాల గారి స్వరసారధ్యంలో హాయిగా సాగే ఈ పాటంటే నాకు చాలా ఇష్టం, మీరూ వినండి. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ విజయం (1970)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

పిల్లనగ్రోవి పిలుపు... 
మెలమెల్లన రేపెను వలపు
మమతను దాచిన మనసు.. 
ఒక మాధవునికే తెలుసు..
ఈ మాధవునికే తెలుసు

 
సుందరి అందెల పిలుపు
నా డెందమునందొక మెరుపు
నందకిశోరుని మనసు.. 
రతనాల బొమ్మకు తెలుసు...
ఈ రతనాల బొమ్మకు తెలుసు...

ఆ..ఆ..ఆ..ఆ...అహ..ఆ..అహ..ఆ..ఆ..ఆ
అహ..అహా...ఆ...అహ..అహా..ఆ...

వెన్న మీగడలు తిన్నావట..
వెన్నెలలో ఆడుకున్నావటా..
వెన్న మీగడలు తిన్నావట...
వెన్నెలలో ఆడుకున్నావటా...
ఎన్నో నేర్చిన వన్నెకాడవట...
ఏమందువో మరి నా మాట
ఏమందువో మరి నా మాట...

వెన్న మీగడలు తిన్నది నిజము...
ఎన్నో నేర్చితినన్నది నిజము
వెన్న మీగడలు తిన్నది నిజము...
ఎన్నో నేర్చితినన్నది నిజము
చిన్నారీ...ఈ.....చిన్నారీ! 
నీ కన్నుల బాసలు.. 
వెన్నుని దోచిన ఆ మాట నిజము..
వెన్నుని దోచిన మాట నిజము!

సుందరి అందెల పిలుపు..
నా డెందము నందొక మెరుపు
ఓ..పిల్లనగ్రోవి పిలుపు...
మెలమెల్లన రేపెను వలపు!
 
అహ..ఆ..ఆహా..ఆ..అహా..ఆ..
అందీ అందని అందగాడవని...
ఎందరో అనగా విన్నాను
అందీ అందని అందగాడవని...
ఎందరో అనగా విన్నాను
అందులోని పరమార్ధమేమిటో...
అలవోకగా కనుగొన్నాను..
అలవోకగా కనుగొన్నాను... 
ఆఆ..అహ..ఆ..ఆహా..ఆ..
ఎంత బేలవని అనుకున్నాను...
అంత గడసరి తరుణివిలే
ఎంత బేలవని అనుకున్నాను...
అంత గడసరి తరుణివిలే
అష్ట భార్యలతో అలరే రాజును...
చెంగును ముడిచిన చెలువవులే...
చెలువవులే చెంగలువవులే...

పిల్లనగ్రోవి పిలుపు.. 
మెలమెల్లన రేపెను వలపు
మమతను దాచిన మనసు.. 
ఒక మాధవునికే తెలుసు
ఈ మాధవునికే తెలుసు
 
ఆ..ఆ..ఆ..ఆ...అహ..ఆ..అహ..ఆ..ఆ..ఆ
అహ..ఆ...ఆ...అహ..ఆ..అహ...
శనివారం, డిసెంబర్ 26, 2020

లాలి తనయా...

శ్రీ కృష్ణలీలలు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణలీలలు (1958)
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : సుశీల    

లాలి తనయా లాలి
లాలి తానయా మా కన్నయ్య
బొజ్జనిండా పాలారగించితివి (2)
బజ్జోవయ్యా బుజ్జి నాయనా
లాలి తనయా లాలీ
లాలి తనయా మా కన్నయ్య

పున్నమే నినుకని మురిసేనయ్యా
జాబిలికన్నా చక్కని తండ్రి
జగమే నినుకని మురిసేనయ్యా
భువిలో ఎవరూ చేయని పుణ్యము
నోచినానురా నోముల పంటా

లాలి తనయా లాలీ
లాలి తానయా మా కన్నయ్య

పాలూ వెన్న కావలెనంటే 
పరులపంచకు పోనేల(2)
ఇరుగు పొరుగు ఏమనుకొందురు
ఆకతాయివై అల్లరి చేయకు(2)

లాలి తనయా లాలీ
లాలి తానయా మా కన్నయ్య

ఆటలనాడి అలసితివేమో (2)
హాయిగ నీవు నిదురించుమురా
దొంగ నిదురలో దోబూచులేలా
బంగరుకొండ పవ్వళించరా(2)

లాలి తనయా లాలీ
లాలి తానయా మా కన్నయ్య
జోజోజోజో
 

  

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 25, 2020

జీవము నీవేకదా దేవా...

ముక్కోటి ఏకాదశి సందర్భంగా ఆ శ్రీహరికి నమస్కరించుకుంటూ భక్త ప్రహ్లాద సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తి పాట ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ వినవచ్చు. 


చిత్రం : భక్త ప్రహ్లాద (1967)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు  
సాహిత్యం : సముద్రాల  
గానం : సుశీల  

ఆదుకోవయ్యా! ఓ!  రమేశా! 
ఆదుకోవయ్యా

పతితపావన శ్రితజనావన 
సుజన జీవన మాధవా!
భువననాయక ముక్తిదాయక 
భక్తపాలక కేశవా 

ఆదుకోవయ్యా! ఓ!  రమేశా! 
ఆదుకోవయ్యా

సర్వలోక కారణా! సకలశోక  వారణా!
జన్మజన్మ కారణా! జన్మబంధ మోచనా!
దుష్టగర్వ  శిక్షణా! శిష్ట  శాంతి రక్షణా! 
శాంతి  రక్షణా!

జీవము నీవేకదా దేవా 
జీవము నీవేకదా దేవా 
బ్రోచే భారము నీదే కదా 
నా భారము నీదే కదా!!

జనకుడు నీపై కినుక వహించీ 
నను వధియింప మదినెంచే
చంపేదెవరూ సమసేదెవరూ 
సర్వము నీవే కదా స్వామీ !!

నిన్నేగానీ పరులనెరుంగా!
రావే! వరదా! బ్రోవగరావే! 
వరదా! వరదా! అని మొరలిడగా 
కరివిభు గాచిన స్వామివి 
నీవుండ భయమేలనయ్యా||
జీవము నీవే కదా||

హే! ప్రభో! హే! ప్రభో!
లక్ష్మీ వల్లభ! దీన శరణ్యా! 
కరుణా భరణా! కమల లోచన !
కన్నుల విందువు చేయగరావే ! 
అశ్రిత భవ భంధ నిర్మూలనా!
లక్ష్మీ వల్లభా! లక్ష్మీ వల్లభా

నిన్నే నమ్మీ నీ పద యుగళీ 
సన్నుతిజేసే భక్తావళికీ
మిన్నాగుల గన భయమదియేలా 
పన్నగశయనా నారాయణా

జీవము నీవేకదా దేవా 
జీవము నీవేకదా 
బ్రోచే భారము నీదే కదా 
నా భారము నీదే కదా

మదిలో వెలిలో చీకటిమాపీ
ఆఆఅ... ఆఆఆ.అ....
మదిలో వెలిలో చీకటి మాపీ
పథము జూపే పతితపావనా!
పథము జూపే పతిత పావనా!

జీవము నీవేకదా దేవా 
జీవము నీవేకదా 
బ్రోచే భారము నీదే కదా 
నా భారము నీదే కదా

భవజలధినిబడి  తేలగలేని, 
జీవులబ్రోచే పరమపురుషా! 
నను కాపాడి నీ బిరుదమునూ  
నిలువుకొంటివా శ్రితమందార

జీవము నీవేకదా దేవా 
జీవము నీవేకదా 
బ్రోచే భారము నీదే కదా 
నా భారము నీదే కదా

విశ్వమునిండీ వెలిగే నీవే 
నాలోనుండీ నన్నుకావగా!
విషమునుద్రావా వెరువగనేలా 
విషధర శయనా! విశ్వపాలనా!

జీవము నీవేకదా దేవా 
జీవము నీవేకదా 
బ్రోచే భారము నీదే కదా 
నా భారము నీదే కదా
 


గురువారం, డిసెంబర్ 24, 2020

ప్రియా ప్రియా మధురం...

శ్రీకృష్ణ సత్య చిత్రంలోని ఓ మధుర గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణ సత్య (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల 
సాహిత్యం : సినారె
గానం : ఘంటసాల, జానకి

ప్రియా ప్రియా మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం
పిల్లనగ్రోవి పిల్లవాయువు
పిల్లనగ్రోవి పిల్లవాయువు
భలే భలే మధురం..అంతకు మించీ
ప్రియుని కౌగిలీ..ఎంతో ఎంతో మధురం

 

ఇన్నీ ఉన్నా సరసిజలోచన..
సరసన ఉంటేనె మధురాం
మనసిచ్చిన ఆ..అలివేణి
అధరం..మరీ మరీ మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం

ఏనాటి నా పూజాఫలమో
ఏజన్మలో పొందిన వరమో
అందరుకోరే శ్యామసుందరుడే
అందరుకోరే శ్యామసుందరుడే
నాపొందు కోరుట మధురం

 
సత్యా కృష్ణుల సరసజీవనం
సత్యా కృష్ణుల సరసజీవనం
నిత్యం నిత్యం మధురం..
ప్రతి నిత్యం అతి మధురం
ప్రతి నిత్యం అతి మధురం
ప్రియా ప్రియా మధురం

సవతులెందరున్నా..ఆ ఆ ఆ
సవతులెందరున్నా కృష్ణయ్యా
సత్యను వలచుట మధురం
భక్తికి రక్తికి లొంగని స్వామిని
కొంగున ముడుచుట మధురం
నా కడకొంగున ముడుచుట మధురం

  
ఈ భామామణి ఏమి పలికినా
ఈ భామామణి ఏమి పలికినా
ఔననుటే మధురం  
ఈ చెలి పలుకుల పర్యవసానం
ఇంకా ఇంకా..మధురం..
ప్రియా ప్రియా మధురం

నను దైవముగా నమ్మిన దానవు 
కడ కొంగున నను ముడువని దానవు 
చల్లని ఓ సతీ జాంబవతీ..ఈఈ..
చల్లని ఓ సతీ జాంబవతీ
నీ సాహచర్యమే మధురం 

ప్రాణ నాథా నీ పాద సేవలో 
పరవశించుట మధురం 
తరియించుటే మధురాతి మధురం


బుధవారం, డిసెంబర్ 23, 2020

జయహే నవనీలమేఘశ్యామా...

శ్రీ కృష్ణ విజయం సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ విజయం (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు  
సాహిత్యం : దాశరథి 
గానం : ఘంటసాల  

జయహే నవనీలమేఘశ్యామా 
వన మాలికాభిరామా 
జయహే నవనీలమేఘశ్యామా 
వనమాలికాభిరామా 
జయహే నవనీలమేఘశ్యామా 
వనమాలికాభిరామా 
నీ గానమ్ములో ఈ లోకమ్ములే పులకించు 
దేవ దేవా..ఆఆ..పులకించు దేవ దేవా..ఆఆ 

జయహే నవ నీల మేఘ శ్యామా 
వన మాలికాభిరామా 

వేదాల కొసలందు వెలుగొందు స్వామీ
రేపల్లె వాడలో వెలసినావేమీ
మానవుని దేవునిగ మలచనే గాదా..ఆఆఆఆఆ 
మానవుని దేవునిగ..మలచనేగాదా
అవులే..సరేలే..భలే లీలలే  
  
జయహే నవ నీల మేఘ శ్యామా
వన మాలికాభిరామా 

ఇలలోన ధర్మమ్ము నెలకొల్పనెంచి
ఎన్నెన్నో రూపల ఏతెంతువీవు 
ఇలలోన ధర్మమ్ము నెలకొల్పనెంచి
ఎన్నెన్నో రూపాల ఏతెంతువీవు 
వేడిన వారిని విడనాడబోవు
నిజంనిజం ముమ్మాటికిది నిజం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

జయహే నవ నీల మేఘ శ్యామా
వన మాలికాభిరామా 

మధురం మధురం..అధరం మధురం
అధరం సోకిన..వేణువు మధురం
మధురం మధురం..అధరం మధురం
అధరం సోకిన..వేణువు మధురం
నామం మధురం..రూపం మధురం
పిలుపే మధురం..తలపే మధురం..
నీవే..ఏ..మధురం
 

 

మంగళవారం, డిసెంబర్ 22, 2020

గోపీ మునిజన...

శ్రీ కృష్ణసత్య సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణసత్య (1971)
సంగీతం : పెండ్యాల  
సాహిత్యం : సినారె 
గానం : జానకి  

గోపీ మునిజన 
హృదయ విహారీ
గోవర్థన గిరిధారి హరే
గోవర్థన గిరిధారి హరే
గోవర్ధన గిరిధారీ..

సర్వ వేదముల సారము నీవే 
సర్వ వేదముల సారము నీవే 
జపతపమ్ముల రూపము నీవే 
పరమ పదమునకు మార్గమునీవే
పరమ పదమునకు మార్గమునీవే
భవబంధముక్తికి మూలమునీవే
 
గోవర్ధన గిరిధారీ
గోవర్ధన గిరిధారీ

ఏనాడు ధర్మము గతి తప్పునో
ఆనాడే నీవవతరింతువు 
ఏనాడు ధర్మము గతి తప్పునో
ఆనాడే నీవవతరింతువు 
దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ 
దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ 
పరమావధియైన పరమాత్మా

గోవర్థన గిరిధారి హరే 
గోవర్ధన గిరిధారీ
గోవర్ధన గిరిధారీ
గోవర్ధన గిరిధారీ
  


సోమవారం, డిసెంబర్ 21, 2020

చూడుమదే చెలియా..

ఏ.ఎమ్.రాజా గారి స్వరంలో ఓ ప్రత్యేకమైన మాధుర్యం ఉంటుంది మూగవైన ఏమిలే అన్నా చూడుమదే చెలియా అన్నా ఈ ప్రత్యేకత అమృతంలా మన వీనుల ద్వారా హృదయానికి చేరుకుని కనుల ముందు సన్నివేశాన్ని సాక్షత్కరింపచేసేస్తుంది. తను గానం చేసిన విప్రనారాయణ లోని ఈ మధురమైన పాట నాకు చాలా ఇష్టం, వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు.


చిత్రం : విప్రనారాయణ (1954)
సంగీతం : ఎస్.రాజేశ్వరరావు 
సాహిత్యం : సముద్రాల 
గానం : ఏ.ఎమ్.రాజా 

చూడుమదే చెలియా..కనులా
చూడుమదే చెలియా..కనులా
చూడుమదే చెలియా..


బృందావనిలో నందకిశోరుడు
బృందావనిలో నందకిశోరుడు
అందముగా దీపించే లీలా...
చూడుమదే చెలియా..కనులా
చూడుమదే చెలియా..


మురళీ కృష్ణుని మోహన గీతికి
మురళీ కృష్ణుని మోహన గీతికి
పరవశమైనవి లోకములే..
పరవశమైనవి లోకములే
విరబూసినవీ పొన్నలు పొగడలు
విరబూసినవీ పొన్నలు పొగడలు
పరిమళమెగసెను మలయానిలముల 
సోలెను యమునా...

చూడుమదే చెలియా..కనుల
చూడుమదే చెలియా..
 
నారీ నారీ నడుమ మురారి
నారీ నారీ నడుమ మురారి
హరికీ హరికీ నడుమ వయ్యారీ
హరికీ హరికీ నడుమ వయ్యారీ
తానొకడైనా...ఆఆ.అ.అ.ఆఅ...
తానొకడైనా తలకొక రూపై
తానొకడైనా తలకొక రూపై
మనసులు దోచే రాధామాధవ కేళీ నటనా..
 
చూడుమదే చెలియా..కనుల
చూడుమదే చెలియా..
 ఆదివారం, డిసెంబర్ 20, 2020

జయ జయ నారాయణా...

శ్రీ కృష్ణలీలలు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీ కృష్ణలీలలు (1958)
సంగీతం : సుసర్ల దక్షిణామూర్తి 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : ఘంటసాల 

జయ జయ నారాయణా!
ఆ జయ దీన జనావనా ...ఓ... 
జయ జయ నారాయణా!
ఆ జయ దీన జనావనా ...ఓ... 
జయ జయ నారాయణా!

అవనిభారమే అమితమైనది 
అవతరించుమా నవరూపానా
ఆఆఆఆ...ఆఆఆ....
అవనిభారమే అమితమైనది 
అవతరించుమా నవరూపానా

అనన్యం అమోఘం 
కరుణా భరణా 
ఆర్తత్రాణపరాయణా

జయ జయ నారాయణా
ఆఆఆఅ....ఆఆఆఆ....
జయ జయ నారాయణా!
ఆ జయ దీన జనావనా
జయ జయ నారాయణా 
జయ దీన జనావనా.....ఆ...

జగతికి నీవే జనకుడవైనా
జననీ జనకుల తనయుడవై

జగతికి నీవే జనకుడవైనా
జననీ జనకుల తనయుడవై
పురుషోత్తమ యిటు 
పురిటి కందుగా 
పుట్టినాడవా పుడమిని బ్రోవ 

జయ జయ నారాయణా!
జయ జయ నారాయణా! 
జయ జయ... నారాయణా!
జయ జయ నారాయణా! 
జయ జయ నారాయణా!
జయ జయ నారాయణా!
జయ జయ నారాయణా!
 

శనివారం, డిసెంబర్ 19, 2020

యా రమితా వనమాలినా...

భక్త జయదేవ సినిమాలోని ఒక చక్కని జయదేవుని అష్టపదిని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. క్వాలిటీ ఉన్న ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : భక్తజయదేవ (1961)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : జయదేవుడు 
గానం : ఘంటసాల, సుశీల 

యా రమితా వనమాలినా 
సఖీ ! యా రమితా వనమాలినా 

వికసిత సరసిజ లలితముఖేన 
స్ఫుటతి న సా మనసిజ విశిఖేన
వికసిత సరసిజ లలితముఖేన 
స్ఫుటతి న సా మనసిజ విశిఖేన
 
అమృత మధుర మృదుతర వచనేన 
అమృత మధుర మృదుతర వచనేన 
జ్వలతి న సా మలయజ పవనేన 

యా రమితా వనమాలినా 
సఖీ ! యా రమితా వనమాలినా 

సజల జలద సముదయ రుచిరేణ 
దళతి న సా హృది విరహభరేన 
సజల జలద సముదయ రుచిరేణ 
దళతి న సా హృది విరహభరేన 

సకల భువనజన వర తరుణేన 
సకల భువనజన వర తరుణేన 
వహతి న సా రుజ మతి కరుణేన 

యా రమితా వనమాలినా 
సఖీ ! యా రమితా వనమాలినా

అనిల తరళ కువలయ నయనేన
తపతి న సా కిసలయ శయనేన
యా రమితా వనమాలినా 

యా రమితా వనమాలినా 
సఖీ ! యా రమితా వనమాలినా
 
వికసిత సరసిజ లలితముఖేన 
స్ఫుటతి న సా మనసిజ విశిఖేన
వికసిత సరసిజ లలితముఖేన 
స్ఫుటతి న సా మనసిజ విశిఖేన
 
అమృత మధుర మృదుతర వచనేన 
అమృత మధుర మృదుతర వచనేన 
జ్వలతి న సా మలయజ పవనేన 

యా రమితా వనమాలినా 
సఖీ ! యా రమితా వనమాలినా 


 

శుక్రవారం, డిసెంబర్ 18, 2020

మేలుకో శ్రీరంగా...

విప్రనారాయణ సినిమాలోని ఒక చక్కని మేలుకొలుపు గీతాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. పూర్తిపాట ఆడియో యూట్యూబ్ లో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : విప్రనారాయణ (1954)
సంగీతం : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సముద్రాల సీనియర్ 
గానం : ఏ. ఎం. రాజా  

కౌసల్యా సుప్రజా రామ 
పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం 
దైవమాహ్నికమ్‌ 

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద 
ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త 
త్రైలోక్యం మంగళం కురు

మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యా
మేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్యా

భాసిల్లెనుదయాద్రి బాల భాస్కరుడు
వెదజల్లె నెత్తావి విరబూచి విరులు
విరితేనెలాని మైమరచు తుమ్మెదలు
లేచెను విహగాళి లేచెను నిదురా

చల్లచల్లగ వీచె పిల్ల తెమ్మెరలు
రేయి వేగినది వేళాయె పూజలకు

మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యా
మేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్యా

పరిమళ ద్రవ్యాలు బహువిధములౌ 
నిధులు గైకొని దివ్యులు
కపిలధేనువును అద్దమ్ముపూని 
మహర్షి పుంగవులు
మురువుగా పాడ 
తుంబురు నారదులును
నీ సేవకై వచ్చి నిలచియున్నారు
సకుటుంబముగ సురేశ్వరులు
కానుకలు గైకొని 
మొగసాల కాచియున్నారు 

మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యా
మేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్యా

దేవరవారికై పూవుల సరులు తెచ్చిన
తొండరడిప్పొడి మురియ
స్నేహదయాదృష్టి చిల్కగా జేసి
పెద్దను విడి కటాక్షింప రావయ్యా

మేలుకో శ్రీరంగా మేలుకోవయ్యా
మేలుకోవయ్యా మమ్మేలుకోవయ్యా
 

గురువారం, డిసెంబర్ 17, 2020

కృష్ణా యదుభూషణా...

శ్రీకృష్ణ పాండవీయం చిత్రంకోసం పి.బి.శ్రీనివాస్ గానం చేసిన ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ పాండవీయం (1965)
సంగీతం : టి.వి.రాజు 
సాహిత్యం : సముద్రాల సీనియర్ 
గానం : పి.బి.శ్రీనివాస్ 

కృష్ణా యదుభూషణా
శ్రీ కృష్ణా యదుభూషణా
గోవిందా ముకుందా హే పావనా 
కృష్ణా యదుభూషణా

దీనుల పాలిటి దైవము నీవట 
అమరులనేలెడి అయ్యవు నీవట 
దీనుల పాలిటి దైవము నీవట 
అమరులనేలెడి అయ్యవు నీవట
భక్త కోటికి చింతామణివట... ఆఆ..ఆఅ..ఆ
భక్త కోటికి చింతామణివట
నిను నెరనమ్మిన లోటే రాదట 

కృష్ణా యదుభూషణా

అఖిలమునెరిగిన అంతర్యామికి 
వివరించే పని లేదుగదా 
అఖిలమునెరిగిన అంతర్యామికి 
వివరించే పని లేదుగదా
నమ్మిన కొమ్మను ఏలుకొమ్మనీ
కృష్ణా..ఆఆఅ..ఆఅ..ఆఆఅ... 
నమ్మిన కొమ్మను ఏలుకొమ్మనీ
రమ్మని పిలచుట నాభాగ్యమెగా 

కృష్ణా యదుభూషణా
గోవిందా ముకుందా హే పావనా 
కృష్ణా యదుభూషణా
హే కృష్ణా యదుభూషణా 
బుధవారం, డిసెంబర్ 16, 2020

యదుమౌళి ప్రియసతి...

ఈ రోజు నుండీ ధనుర్మాసం మొదలౌతుంది కదా ఆ కన్నయ్యను తలుచుకుంటూ ఈ రోజు దీపావళి చిత్రం నుండి ఓ చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడ్ చేసిన వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్ర్రం : దీపావళి (1960)
సంగీతం : ఘంటసాల 
సాహిత్యం : సముద్రాల రాఘవాచార్యులు
గానం : పి.సుశీల, ఘంటసాల, ఎ.పి.కోమల 

యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే 
యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే
నాగీటు దాటి చనజాలడుగా
యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే 

లేదు భూమిని నా సాటి భామా 
లేదు భూమిని నా సాటి భామా 
అందచందాలు నీవేను లేమా
అందచందాలు నీవేను లేమా
నీ హృదయేశ్వరి నేనేగా 

యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే
నాగీటు దాటి చనజాలడుగా
యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే 

హే ప్రభూ 
నీ సేవయె చాలును నాకూ 
హే ప్రభూ
తనువు మీర మీ సన్నిది జేరి
మనసు దీర నీ పూజలు చేసీ 
తనువు మీర మీ సన్నిది జేరి
మనసు దీర నీ పూజలు చేసీ 
మురిసెడి వరము నొసగుము స్వామీ 
అదియే నాకు పరమానందమూ 
హే ప్రభూ

సోగ కన్నుల నవ్వారబోసీ 
సోగ కన్నుల నవ్వారబోసీ 
పలుకు పంతాల బందీని జేసీ 
కోరిక తీరగ ఏలేగా 
 
యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే
నాగీటు దాటి చనజాలడుగా
యదుమౌళి ప్రియసతి నేనే మంగళవారం, డిసెంబర్ 15, 2020

బలేగుంది బాలా!

దారి చూడు దుమ్ము చూడు మామా పాటతో దుమ్ము లేపేసిన పెంచల్ దాస్ గుర్తున్నారు కదా. ఆయన శ్రీకారం సినిమా కోసం అందించిన మరో అదరగొట్టే జానపదాన్ని ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకారం (2020)
సంగీతం : మిక్కీజెమేయర్
సాహిత్యం : పెంచల్ దాస్
గానం : పెంచల్ దాస్, నూతన మోహన్  

వచ్చానంటివో పోతానంటివో 
వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల చిలకా 
బలేగుంది బాలా
దాని ఎదాన ఉండే పూల పూల రైకా 
బలేగుంది బాలా!

వచ్చానంటివో పోతానంటివో 
వగలు పలుకుతావే
వచ్చానంటివో పోతానంటివో 
వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద.. కట్టమింద.. 
కట్టమింద పొయ్యే అలకల చిలకా 
బలేగుంది బాలా
దాని ఎదాన.. దాని ఎదాన.. 
దాని ఎదాన ఉండే పూల పూల రైకా 
బలేగుంది బాలా!

అరెరెరెరె.. 
నారి నారి వయ్యారి సుందరీ 
నవ్వు మొకముదానా
నారి నారి వయ్యారి సుందరీ... 
నవ్వు మొకముదానా
నీ నవ్వూ మొకం.. నీ నవ్వూ మొకం..
నీ నవ్వూ మొకం మింద నంగనాచి అలకా 
బలేగుంది బాలా!
నీ నవ్వూ మొకం మింద నంగనాచి అలకా 
బలేగుంది బాలా!

వచ్చానంటివో పోతానంటివో 
వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల చిలకా 
బలేగుంది బాలా
దాని ఎదాన ఉండే పూల పూల రైకా 
బలేగుంది బాలా!

హో...ఓఓ...హో...ఓఓ..
అరెరెరె అరెరెరె అరె అరె అరే.. 
తిక్కరేగి ఎక్కినావు కోమలీ 
అలకనులక మంచం
తిక్కారేగి ఎక్కినావు కోమలీ 
అలక నులక మంచం
అలసందా పూవ నీకు అలక ఏలనే 
అగుడు సేయ తగునా..!

వచ్చానంటివో.. అరె.. వచ్చానంటివో.. 
వచ్చానంటివో పోతానంటివో 
వగలు పలుకుతావే
కట్టమింద పొయ్యే అలకల చిలకా 
బలేగుంది బాలా
దాని ఎదాన ఉండే పూల పూల రైకా 
బలేగుంది బాలా!

అరెరెరెరెరె..
సురుకు సూపు సురకత్తులిసరకే 
చింత ఏల బాలా
సురుకు సూపు సురకత్తులిసరకే 
చింత ఏల బాలా
ముదిగారమైన.. ముదిగారమైన.. 
ముదిగారమైన నీ మూతి ఇరుపులూ 
బలేగున్నయి బాలా
నీ అలక తీరను ఏమి భరణము 
ఇవ్వగలను భామా!

ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదూ.. 
ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదు 
నువ్వు లేని చోటా
ఎన్నెలైన ఏమంత నచ్చదు 
నువ్వు లేని చోటా
నువు పక్కనుంటే.. నువ్వు పక్కనుంటే.. 
నువ్వు దాపూనుంటే ఇంకేమి వద్దులే 
చెంత చేరరావా!
ఇంకనైన పట్టించుకుంటనని 
మాట ఇవ్వు మావా
తుర్రు మంట పైకెగిరిపోద్ది 
నా అలక సిటికెలోనా!
 

 

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.