శుక్రవారం, ఆగస్టు 23, 2019

శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి...

శుక్రవారం మహాలక్ష్మి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శుక్రవారం మహాలక్ష్మి (1992)
సంగీతం : కృష్ణ తేజ
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : బేబీ కల్పన

శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది

శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది


కొంగు బంగరు తల్లి కోరి వచ్చింది
కొంగు బంగరు తల్లి కోరి వచ్చింది
మంగళారతులెత్తి ఎదురేగ రండి
జనులారా రండి ఎదురేగ రండి
శుక్రవారపు సిరిని సేవించరండి

శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది


సిద్ధి బుద్ధులనొసగు భారతీ మూర్తి
ఆఆ.. ఆఆ...
శక్తి యుక్తులనొసగు పార్వతీ మూర్తి
ఆఆ...ఆఆ....

అష్ట సంపదలొసఁగు శ్రీ సతి మూర్తి
ముమ్మూర్తులకు మూలం ఈ దివ్య దీప్తి
కల లేని కన్నులకు కనిపించదండి
కలత ఎరుగని సతుల కరుణిచునండి

శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది


ఆఆ...ఆఆఆఅ....ఆఆఆ...

ముత్తైదువుల పసుపు కుంకుమల సాక్షీ
ఆఆఆ...ఆఆఆ...
పారాణి పాదాల అందియల సాక్షీ
ఆఆఅ...ఆఆ.అ..
పచ్చతోరణమున్న ప్రతి ఇల్లు సాక్షి
నిత్యమంగళమిచ్చు నట్టిల్లే సాక్షి
అటువంటి ఇల్లే కోవెలగ ఎంచి
కొలువుండు ఆ కలిమి ప్రాణచ్చి వచ్చి

శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది
శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది

కొంగు బంగరు తల్లి కోరి వచ్చింది
కొంగు బంగరు తల్లి కోరి వచ్చింది
మంగళారతులెత్తి ఎదురేగ రండి
శ్రీమన్ మహాలక్ష్మి చేరవచ్చింది
సౌభాగ్య శోభల వరముతెచ్చింది 

 

గురువారం, ఆగస్టు 22, 2019

రావమ్మా మహాలక్ష్మీ...

ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968)
సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్
సాహిత్యం : దేవులపల్లి
గానం : బాలు, సుశీల

రావమ్మా మహాలక్ష్మీ రావమ్మా
రావమ్మా మహాలక్ష్మీ రావమ్మా

నీ కోవెల...ఈ ఇల్లు కొలువై ఉందువుగాని...
నీ కోవెల...ఈ ఇల్లు కొలువై ఉందువుగాని...
కొలువై ఉందువుగాని...కలుముల రాణి
రావమ్మా మహాలక్ష్మీ...రావమ్మా... రావమ్మా

గురివింద పొదకింద గొరవంక పలికె... 
గోరింట కొమ్మల్లో కోయిల్లు పలికె ...
గురివింద పొదకింద గొరవంక పలికె... 
గోరింట కొమ్మల్లో కోయిల్లు పలికె

తెల్లారి పోయింది పల్లె లేచింది...
తెల్లారి పోయింది పల్లె లేచింది... 
పల్లియలో ప్రతి ఇల్లు కళ్ళు తెరిచింది

రావమ్మా మహాలక్ష్మీ... రావమ్మా... రావమ్మా... కృష్ణార్పణం

కడివెడు నీళ్ళు కళ్ళాపి జల్లి...గొబ్బిళ్ళో గొబ్బిళ్ళు
కావెడు పసుపు గడపకు పూసి... గొబ్బిళ్ళో గొబ్బిళ్ళు

కడివెడు నీళ్ళు కళ్ళాపి జల్లి... గొబ్బిళ్ళో గొబ్బిళ్ళు
కావెడు పసుపు గడపకు పూసి... గొబ్బిళ్ళో గొబ్బిళ్ళు


ముత్యాల ముగ్గుల్లో ...ముగ్గుల్లో... గొబ్బిళ్ళు
ముత్యాల ముగ్గుల్లో ...ముగ్గుల్లో... గొబ్బిళ్ళు
రతనాల ముగ్గుల్లో ...ముగ్గుల్లో... గొబ్బిళ్ళు
రతనాల ముగ్గుల్లో ...ముగ్గుల్లో... గొబ్బిళ్ళు 

రావమ్మా మహాలక్ష్మీ... రావమ్మా... రావమ్మా... కృష్ణార్పణం

పాడిచ్చే గోవులకు పసుపుకుంకం...
పనిచేసే బసవనికీ పత్రీ పుష్పం
పాడిచ్చే గోవులకు పసుపు కుంకం... 
పనిచేసే బసవనికీ పత్రీ పుష్పం
గాదుల్లో ధాన్యం సావిళ్ళ భాగ్యం ...
గాదుల్లో ధాన్యం సావిళ్ళ భాగ్యం ...
కష్ఠించే కాపులకు కలకాలం సౌఖ్యం ...కలకాలం సౌఖ్యం ..

రావమ్మా మహాలక్ష్మీ ...రావమ్మా

నీ కోవెల...ఈ ఇల్లు కొలువై ఉందువుగాని...
నీ కోవెల...ఈ ఇల్లు కొలువై ఉందువుగాని...
కొలువై ఉందువుగాని...కలుముల రాణి
రావమ్మా మహాలక్ష్మీ...రావమ్మా ...రావమ్మా...కృష్ణార్పణం


బుధవారం, ఆగస్టు 21, 2019

అమ్మా మహాలక్ష్మి...

గుణసుందరి కథ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : గుణసుందరి కథ (1949)
సంగీతం : ఓగిరాల రామచంద్రరావు
సాహిత్యం : పింగళి నాగేంద్రరావు
గానం : ఘంటసాల

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా
అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా
మమ్ము మా పల్లె పాలింపవమ్మా
మమ్ము మా పల్లె పాలింపవమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

ఎన్ని నోముల పంటవొ అమ్మా
ఎన్ని నోముల పంటవొ అమ్మా
ఏమి పుణ్యాల ఫలమౌ అమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

నీవు పట్టింది బంగారమమ్మా
నీవు మెట్టింది స్వర్గమె అమ్మా
నీవు మెట్టింది స్వర్గమె అమ్మా
నీవు పలికింది నిజ ధర్మమమ్మా
నీవు పలికింది నిజ ధర్మమమ్మా
నీవు మా భాగ్య దేవతవే అమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

ఎరుకలు జీవజనులను మరువ వలదమ్మా
పరువున రాచవారిని తీసిపోమమ్మా
పరువున రాచవారిని తీసిపోమమ్మా

నిను కన్నబిడ్డగ చూచునే అమ్మా
నిను కన్నబిడ్డగ చూచునే అమ్మా
నిను కంటిపాపగ కాచునే అమ్మా

అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా
అమ్మా మహాలక్ష్మి దయచేయవమ్మా

మంగళవారం, ఆగస్టు 20, 2019

విన్నపాలు వినవలే...

అన్నమయ్య చిత్రంలో కీర్తనలతో కూర్చిన ఒక చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ అవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అన్నమయ్య (1997)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : అన్నమయ్య
గానం : బాలు, రేణుక, శ్రీలేఖ, పార్ధసారధి

విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలూ
విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలూ
పన్నగపు దోమతెర పైకెత్తవేలయ్యా
విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలూ
పన్నగపు దోమతెర పైకెత్తవేలయ్యా
విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలూ.. ఊ ఊ...

కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట
అంటి అలమేలుమంగ
అండనుండే స్వామిని
కంటి శుక్రవారము గడియలేడింట
అంటి అలమేలుమంగ
అండనుండే స్వామిని.. కంటీ.. ఈ ఈ ...

పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లి కూతురు
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనీ పెండ్లి కూతురు
పేరుగల జవరాలి పెండ్లి కూతురు
పెద్ద పేరుల ముత్యాలమెడ పెండ్లి కూతురు
పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు
పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు
విభు పేరు గుచ్చ సిగ్గువడియె పెండ్లి కూతురూ... ఊ ఊ...

అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ
అలవాటు సేసెనీ ఉయ్యాల
అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ
అలవాటు సేసెనీ ఉయ్యాల
పలుమారు ఉచ్చ్వాస పవనమందుండ
నీ భావంబు తెలిపెనీ ఉయ్యాల
పలుమారు ఉచ్చ్వాస పవనమందుండ
నీ భావంబు తెలిపెనీ ఉయ్యాల
ఉయ్యాల..ఉయ్యాల
ఉయ్యాల..ఉయ్యాల
ఉయ్యాల..ఉయ్యాల
ఉయ్యాల..ఉయ్యాల

సోమవారం, ఆగస్టు 19, 2019

గోవింద గోవింద...

దేవుళ్ళు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : దేవుళ్ళు (2001)
సంగీతం : వందేమాతరం శ్రీనివాస్ 
సాహిత్యం : జొన్నవిత్తుల
గానం : బాలు

గోవింద గోవింద ఘోషతో తన గుడికి
కొనివచ్చె భక్తులను గోవిందుడే

ముడుపులను గైకొని మొక్కులను చెల్లించ
పక్కనే నిలిచె ఆ పరమాత్ముడే

అలమేలు మంగమ్మ అమ్మ ఐ వచ్చి
తలనీలాలనిప్పించె తన స్వామికీ

వైకుంఠ వాసుడే వరద హస్తముతో
దీవించి పూసెనే చలువ చందనమే

ఋషులకే కలుగదూ ఈ భాగ్యమూ
ఈ పసివారి బ్రతుకులే ధన్యమూ

అమ్మనీ నాన్ననీ కలపాలనీ
మదినమ్మి పూనినా వ్రత దీక్షకీ

నిలువెల్ల కరిగాడు ఏడుకొండలవాడూ
చిన్నారి భక్తులకె ఐనాడు భక్తుడు 

 

ఆదివారం, ఆగస్టు 18, 2019

వసుదేవ సుతం దేవం...

అష్టలక్ష్మీ వైభవం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అష్టలక్ష్మీ వైభవం (1986)
సంగీతం : కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం : కృష్ణాష్టకం
గానం : సుశీల 

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్


ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభమ్
ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభమ్
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్


రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితమ్
రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితమ్
అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్


శ్రీవత్సాఙ్కం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితమ్
శ్రీవత్సాఙ్కం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితమ్
శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్
మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజమ్
బర్హి పింఛావ చూడాఙ్గం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

గోపికానాం కుచద్వంద్వ కుంకుమాంకిత వక్షసమ్
గోపికానాం కుచద్వంద్వ కుంకుమాంకిత వక్షసమ్
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్  


శనివారం, ఆగస్టు 17, 2019

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా...

ఘంటసాల గారు గానం చేసిన ప్రైవేట్ డివోషనల్ సాంగ్స్ లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


ఆల్బం : ఘంటసాల ప్రైవేట్ సాంగ్స్
సంగీతం : ఘంటసాల/సాలూరి ??
సాహిత్యం : ఏ.వేణుగోపాల్
గానం : ఘంటసాల

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా
జయ జయ జయ ఓం శ్రితజనపోష
జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ...


సనకాది ఋషులు సన్నుతి చేయ..
లక్ష్మీదేవి నీ పాదములొత్త..
భృగు కోపమున వైకుంఠమిడి..
భూలొకమునే చేరితివయ్యా..

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా
జయ జయ జయ ఓం శ్రితజనపోష
జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ...


వల్మీకమున దాగి యుండగా..
రుద్రుడె గోవై పాలివ్వ..
గొల్లడొకడు నీ శిరమున బాదగ..
ఘోరశాపమునె ఇచ్చితివయ్య..

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా
జయ జయ జయ ఓం శ్రితజనపోష
జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ...


కానలలోన ఒంటివాడివై తిరుగుతు
వకుళను జేరితివయ్య
వకుళమాతకు ముద్దు బిడ్డవై
మురిపెముతోనే పెరిగితివయ్య

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా
జయ జయ జయ ఓం శ్రితజనపోష
జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ...


అంత ఒకదినంబున పూదొటలోన
ఆకాశ రాజు తనయ
శ్రీ పద్మావతీ దేవిని గాంచి...
వలచి వలపించితివో..
మహానుభావా...ఆ..ఆ.ఆ

లోకనాధ నీ కళ్యాణమునకు
కుబేరపతిని ఆశించి
లోకనాధ నీ కళ్యాణమునకు
కుబేరపతిని ఆశించి
ఆ కుబేర ధనముతొ మీకళ్యాణం
మహోత్సవమ్ముగ జరిగిందయ్య

ఆనందమానందమాయెనె.
పరమానందమానందమాయెనే.
ఆనందమానందమాయెనె.
పరమానందమానందమాయెనే.

ధర్మపత్నితో దారిలో ఉన్న
అగస్త్యముని ఆశ్రమంబున
ఆరు మాసములు
అతిధిగా ఉన్నవో..
దేవా..ఆ..ఆ.ఆ.అ

కొండలపైనే తొండమానుడు
అలయమొకటి కట్టించెనయా
కొండలపైనే తొండమానుడు
అలయమొకటి కట్టించెనయా
స్వర్ణ శిఖరపు శేషశైలమున
స్థిరనివాసివై నిలచితివయ్య...

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా
జయ జయ జయ ఓం శ్రితజనపోష
జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ...


రమాదేవి నిను వెదకుచు చేరగ
శిలా రూపమున వెలసితివయ్య
రమాదేవి నిను వెదకుచు చేరగ
శిలా రూపమున వెలసితివయ్య
భక్తకోటికిదె నిత్య దర్శనం..
పాపవిమోచన పుణ్య స్థలమయా...

జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశా
జయ జయ జయ ఓం శ్రితజనపోష
జయ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ...


నీమహత్యపఠనమే మాహా స్తోత్రమయా
నీ దివ్యనామమే కైవల్యమయా
దీనులమము కరుణించవయ...
ఓ వెంకటేశా... ఆఆ..ఆఆ...

నమో వెంకటేశా... నమః శ్రీనివాసా
నమో చిద్విలాసా...నమః పరమపురుషా
నమో తిరుమలేశా.. నమో కలియుగేశా
నమో వేదవేద్య.. నమో విశ్వరూపా

నమో లక్ష్మీనాధ.. నమో జగన్నాధ
నమస్తే....నమస్తే....నమః...ఆ..ఆ..ఆ..అ

ఏడుకొండలవాడ..
వేంకటరమణా...
గోవిందా గోవిందా...

 

శుక్రవారం, ఆగస్టు 16, 2019

ధాన్య లక్ష్మి వచ్చిందీ...

భక్తతుకారం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : భక్తతుకారం (1973)
సంగీతం : ఆదినారాయణరావు
సాహిత్యం : వీటూరి
గానం : సుశీల

ధాన్య లక్ష్మి వచ్చిందీ మా ఇంటికి
మా కరువు తీరింది ఈ నాటికి
మా లక్ష్మి వచ్చింది మా ఇంటికి
మా కరువు తీరింది ఈ నాటికి

పాల సంద్రంలోన పుట్టిన నా తల్లి
పాల సంద్రంలోన పుట్టిన నా తల్లి
భాగ్యాలు కరుణించు ఓ !కల్పవల్లి

ధాన్య లక్ష్మి వచ్చిందీ మా ఇంటికి
మా కరువు తీరింది ఈ నాటికి

సువ్వి సువ్వన్నాలే సువ్వన్న లాలే ఓ యమ్మా!
సూరమ్మ మా వారు ఎప్పుడొస్తారే
ఆ హు ...ఆహు ..అహుం..

ఏన్నిభోగాలున్న ఎంత భాగ్యమున్న ఓ యమ్మా !
మగనికన్నా ధనముకాదమ్మా !
ఆహుం...ఆహుం ...అహుం ...

పిల్లల ఆకలి తల్లి ఎరుగును కానీ ఓ యమ్మా !
అడవుల్లో తిరిగే ఆయ్యే ఏమిఎరుగు
ఆ అయ్య ఏమి ఎరుగు
ఆహుం ...ఆహుం ...ఆహుం ....

బ్రమ్మకే పాయసం
జాజిరి జాజిరి జాజిరి
నీ ఇల్లే కస్తూరి లాహిరి
మా ఇల్లే కస్తూరి లాహిరి
జాజిరి జాజిరి జాజిరి
నీ ఇల్లే కస్తూరి లాహిరి
మా ఇల్లే కస్తూరి లాహిరి

చూడబోతే తాను సుందరీ
ఆడమంటే చాలు అల్లరీ
చూడబోతే తాను సుందరీ
ఆడమంటే చాలు అల్లరీ
కట్టుకున్న వాడు నంగిరీ
సంతానమే బీర పందిరీ
కట్టుకున్న వాడు నంగిరీ
సంతానమే బీర పందిరీ
వండుకున్నమ్మకు ఆయాసం 
దండుకున్నమ్మకే పాయసం
వండుకున్నమ్మకు ఆయాసం 
దండుకున్నమ్మకే పాయసం

జాజిరి జాజిరి జాజిరి
నీ ఇల్లే కస్తూరి లాహిరి
మా ఇల్లే కస్తూరి లాహిరి


గురువారం, ఆగస్టు 15, 2019

మా తెలుగు తల్లికి...

మిత్రులందరకూ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందచేస్తూ అల్లుడొచ్చాడు చిత్రంనుండి ఈ చక్కని గీతాన్ని తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అల్లుడొచ్చాడు (1976)
సంగీతం : శంకరంబాడి సుందరాచారి
సాహిత్యం : శంకరంబాడి సుందరాచారి
గానం : సుశీల

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండా
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులూ
మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండా
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులూ

కడుపులో బంగారు కను చూపులో కరుణా
చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండా

గల గలా గోదారి కదలి పోతుంటేను ॥గల గలా॥
బిర బిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటే
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలు తాయి

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండా

అమరావతీ గుహల అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలచి యుండే దాక

మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండా
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులూ

రుద్రమ్మ భుజ శక్తి
మల్లమ్మ పతిభక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయని కీర్తి
మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగే దాక
నీ పాటలే పాడుతాం
నీ ఆటలే ఆడుతాం
జై తెలుగు తల్లీ! జై తెలుగు తల్లీ!! 

బుధవారం, ఆగస్టు 14, 2019

ఎవరో.. అతడెవరో..

శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలనుకుంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ వే౦కటేశ్వర మహత్య౦ (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం : ఘంటసాల, సుశీల

ఆ... ఆ... ఆ..
ఆ... ఆ... ఆ.. ఆ..
ఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరో...
నా మానసచోరుడెవరో.. ఎవరో.. అతడెవరో..

తొలిచూపులలో వలపులు చిలికి.. దోచిన మగసిరి దొర ఎవరో..
తొలిచూపులలో వలపులు చిలికి.. దోచిన మగసిరి దొర ఎవరో..
అరయగ హృదయము అర్పించితినే.. ఆదరించునో.. ఆదమరచునో

ఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరో...

వలరాజా? కలువలరాజా? కాడే.. కనులకు కనులకడుపడినాడే..
అకళంకుడే.. హరినాంగుడు కాడే..
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
అకళంకుడే.. హరినాంగుడు కాడే.. మరి ఎవరో.. ఏమయినాడో...

ఎవరో.. అతడెవరో.. ఆ నవమోహనుడెవరో...

ఎవరో.. తానెవరో... ఆ నవమోహిని.. ఎవరో..
నా మానసహారిణి.. ఎవరో..
ఎవరో.. తానెవరో... ఆ నవమోహిని.. ఎవరో..

నందనవనమానందములో.. తొలిసారిగ పూచిన పువ్వో..
నందనవనమానందములో.. తొలిసారిగ పూచిన పువ్వో..

తొలకరి యవ్వనం ఒలికిన నవ్వో...
తొలకరి యవ్వనం ఒలికిన నవ్వో...
మనసిచ్చినదో.. నను మెచ్చినదో..
ఆ... జవ్వని..

ఎవరో.. తానెవరో... ఆ నవమోహిని.. ఎవరో..
నా మానసహారిణి.. ఎవరో.. ఎవరో.. తానెవరో... 


మంగళవారం, ఆగస్టు 13, 2019

సిరులను కురిపించే...

లక్ష్మీ పూజ చిత్రంలో ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : లక్ష్మీ పూజ (1979)
సంగీతం : సత్యం
సాహిత్యం :  వీటూరి
గానం : జానకి

శ్రీ లక్ష్మీ... జయలక్ష్మీ.. 
సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ

పాలకడలిలో ప్రభవించినావు
మురిపాల మాధవుని వరియించినావు
పాలకడలిలో ప్రభవించినావు
మురిపాల మాధవుని వరియించినావు
శ్రీపతి హృదయానా...
శ్రీపతి హృదయాన కొలివైతివమ్మా
నా పతి పాదాల నను నిలుపవమ్మా

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ

అన్ని జగాలకు మూలము నీవే ఆదిలక్ష్మివమ్మా
పాడిపంటలను ప్రసాదించు నవ ధాన్యలక్ష్మివమ్మా
భీరులనైనా ధీరులజేసే ధైర్యలక్ష్మివమ్మా
జగతికి జయమును కలిగించే గజలక్ష్మివి నీవమ్మ
వంశము నిలిపే పాపలనిడు సంతానలక్ష్మివమ్మా
కార్యములన్నీ సఫలము జేసే విజయలక్ష్మివమ్మా
జనులకు విధ్యాభుద్దులు నేర్పే విద్యాలక్ష్మి నీవమ్మా
సర్వ సౌభాగ్యములను సంపదనిచ్చే భాగ్యలక్ష్మివి నీవమ్మా

సిరులను కురిపించే శ్రీలక్ష్మీ
కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ
మము కరుణించ రావే మహాలక్ష్మీ


సోమవారం, ఆగస్టు 12, 2019

మున్నీట పవళించు...

భూకైలాస్ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : భూకైలాస్ (1958)
సంగీతం : ఆర్. సుదర్శన్, ఆర్. గోవర్ధన్
సాహిత్యం : సముద్రాల (సీనియర్)
గానం : ఎం.ఎల్. వసంతకుమారి

మున్నీట పవళించు నాగశయన
మున్నీట పవళించు నాగశయన
చిన్నారి దేవేరి సేవలుసేయ
మున్నీట పవళించు నాగశయన..
నీ నాభి కమలాన కొలువు జేసే...ఆ...ఆ...
నీ నాభి కమలాన కొలువు జేసే..
వాణీశు భుజపీఠి బరువువేసి
వాణీశు భుజపీఠి బరువువేసి...పాల..

మున్నీట పవళించు నాగశయన

మీనాకృతి దాల్చినావు..
వేదాల రక్షింప మీనాకృతి దాల్చినావు
కూర్మాకృతి బూనినావు..
వారిధి మధియింప కూర్మాకృతి బూనినావు
కిటి రూపము దాల్చినావు
కనకాక్షు వధియింప కిటి రూపము దాల్చినావు
నరసింహమై వెలసినావు ప్రహ్లాదు రక్షింప
నరసింహమై వెలసినావు...
నరసింహమై వెలసినావు...
నటపాల మమునేల జాగేల...
నటపాల మమునేల జాగేల పాల

మున్నీట పవళించు నాగ శయన

మోహినీ విలాస కలిత నవమోహన
మోహదూర మౌనిరాజ మనోమోహనా
మోహినీ విలాస కలిత నవమోహన
మోహదూర మౌనిరాజ మనోమోహనా
మందహాస మధురవదన రమానాయక
మందహాస మధురవదన రమానాయక
కోటిచంద్ర కాంతి సదన శ్రీలోల.. పాల

మున్నీట పవళించు నాగశయన
చిన్నారి దేవేరి సేవలుసేయ
మున్నీట పవళించు నాగశయనఆదివారం, ఆగస్టు 11, 2019

కనలేరా కమలా కాంతుని...

చెంచులక్ష్మి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : చెంచులక్ష్మి (1958)
సంగీతం : సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం : సదాశివబ్రహ్మం
గానం : పి.సుశీల

కనలేరా కమలా కాంతుని
అదిగో కనలేరా భక్తపరిపాలుని
ఇదిగో కనలేరా శంఖు చక్రధారిని

నారాయణా హరి నారాయణా
శ్రీమన్నారాయణా లక్ష్మీనారాయణా
నారాయణా హరి నారాయణా
శ్రీమన్నారాయణా లక్ష్మీనారాయణా

దీనావన నీ దివ్య స్వరూపము
మూర్ఖులు మదిలో కనగలరా
దీనావన నీ దివ్య స్వరూపము
మూర్ఖులు మదిలో కనగలరా

నారాయణా హరి నారాయణా
శ్రీమన్నారాయణా లక్ష్మీనారాయణా
నారాయణా హరి నారాయణా

పాపాత్ములు నిను పరికింపరుగా
పాపాత్ములు నిను పరికింపరుగా
నీపై కోపము వైరము పూని
హే పరమేశా హే పరమేశా
ఎటు చూసిన నీ రూపమేకాదా లోకేశా

హరి నారాయణా హరి నారాయణా
శ్రీమన్నారాయణా లక్ష్మీనారాయణా
నారాయణా హరి నారాయణా
నారాయణా హరి నారాయణా
శ్రీమన్నారాయణా లక్ష్మీనారాయణా
నారాయణా హరి నారాయణా

శనివారం, ఆగస్టు 10, 2019

కలియుగ వైకుంఠ పురీ...

నమో వెంకటేశాయ లోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం: ఓం నమో వేంకటేశాయ (2017)
సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణి
సాహిత్యం: వేదవ్యాస
గానం : బాలు

కలియుగ వైకుంఠ పురీ
సిరిగల వేంకట గిరీ
ఏరి కోరి ఈ గిరిపై వెలసినాడు శ్రీహరీ
కలియుగ వైకుంఠ పురీ
సిరిగల వేంకట గిరీ
ఏరి కోరి ఈ గిరిపై వెలసినాడు శ్రీహరీ

బ్రహ్మలోకమున వీణా నాదలోలుడైన
ఆ బ్రహ్మపై భృగువు ఆగ్రహించెను
పూజార్హత లేకుండునట్లు శపించెను

కైలాసమున కామ తాండవమున
మునిగితేలు శివపార్వతులను జూసి
శివమెత్తెను భృగువు అంగనా లోలుడా
ఇక నీకు లింగ పూజలే జరుగుగాక

ఓం నమో నారాయణాయ
ఓం నమో నారాయణాయ

వైకుంఠమున విష్ణు వైభోగము గాంచి
ఎగసి లక్ష్మీ నివాసమౌ హరి ఎదపై తన్నెను
మహాపరాధము చేసితి మన్నింపుము
నీ పాద సేవా భాగ్యము ప్రసాధింపుము
అని భృగుపదముల నదిమెను
అజ్ఞాన నేత్రమును చిదిమెను

ఈ అవమానమును నేను భరింపలేను
భృగుపాదము సోకిన నీ ఎదను నిలువజాలను
అని చిటపట లాడుచు సిరి హరిని వీడెను

శ్రీ సతి విరహితుడై శ్రీ వైకుంఠ విరక్తుడై
ఆదిలక్ష్మినే వెదకుచు అవనికి తరలెను
ఆదిలక్ష్మినే వెదకుచు అవనికి తరలెను

గోవింద గోవింద గోవింద (4)

హరి పాదముద్రల తిరుమల
ఆనంద నిలయమాయెను
కలియుగ వైకుంఠ పురీ
సిరిగల వేంకట గిరీ
ఏరి కోరి ఈ గిరిపై
శ్రీనివాసుడాయె హరీ

గోవిందా - గోవింద (3)

పుట్టలోన తపము
చేయు పురుషోత్తముడు
లక్ష్మీ లక్ష్మీ అని పరితపించెను
హారుడు అజుడు
హారుడు అజుడు
ఆవు దూడలుగా మారగా
క్షితి పతి పై క్షీర ధార కురిసెను
గోపాలుడు కోపముతో గొడ్డలి విసిరెను
అడ్డుకున్న పరమాత్ముడి
పసిడి నుదురు పగిలెను

కాలమంతా ఎదురుచూసి
కనులు కాయలు కాచెనయ్యా
కన్నయ్యా కాలమంతా ఎదురుచూసి
కనులు కాయలు కాచెనయ్యా
నా కలలు పండగా
నా కలలు పండగ
అమ్మాయని పిలువ రావయ్యా
పిలువ రావయ్యా

శ్రీనివాసుడే వకుళకు చిన్ని కృష్ణుడై తోచెను
వకుళ మాతృత్వపు మధురిమతో సేదతీర్చెను

కలియుగ వైకుంఠ పురీ
సిరిగల వేంకట గిరీ
ఏరి కోరి ఈ గిరి గోవిందుడాయె శ్రీహరీ
గోవిందుడాయె శ్రీహరీ
గోవిందా - గోవింద

ఆకాశ రాజపుత్రికా
అసమ సౌందర్య వల్లిక
అరవిరి నగవుల అలరులు కురియుచు
ఆటలాడుతూ ఉండగా
మత్తగజము తరిమెను
బేల మనసు బెదిరెను
వేటనాడగా వచ్చిన శ్రీహరి ఎదపై ఒదిగెను
గతజన్మల అనుబంధాలేవో
రాగవీణలుగ మ్రోగెను
అనురాగ రంజితములాయెను

వడ్డీకాసులిస్తానని కుబేరుణ్ణి వప్పించి
అప్పు చేసి పెండ్లి కొడుకు అయ్యే ఆది దేవుడు
అంగరంగ వైభవమున అఖిలలోక సమక్షమున
పద్మావతి పతి ఆయెను పరంధాముడు
సకల సురలు గార్వింపగ
శ్రీదేవిని భూదేవిని ఎదను
నిలుపు కున్నాడు వేంకటేశుడు
ఆపదమొక్కులవాడై అభయములిచ్చెడివాడై
ఆపదమొక్కులవాడై అభయములిచ్చెడివాడై
సప్తగిరుల వెలసినాడు శ్రీనివాసుడు
గోవింద గోవింద గోవింద ...
గోవిందా - గోవింద .. 


శుక్రవారం, ఆగస్టు 09, 2019

వరమహాలక్ష్మీ కరుణించవమ్మా...

వరలక్ష్మీ వ్రతం సందర్భంగా మహిళామణులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వరలక్ష్మీవ్రతం చిత్రం లోని ఒక చక్కని పాటను తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : వరలక్ష్మీ వ్రతం (1971)
సంగీతం : రాజన్ నాగేంద్ర
సాహిత్యం : జి.కృష్ణమూర్తి
గానం : జానకి, లీల, పి.బి.శ్రీనివాస్ బృందం

వరమహాలక్ష్మీ కరుణించవమ్మా
వరమహాలక్ష్మీ కరుణించవమ్మా
చరణాలే శరణంటినమ్మా…
పతిదేవు బాసితి వెతలంది రోసితి
నుతియింతు పతినీయవమ్మా
వరమహాలక్ష్మీ వరమీయవమ్మా


మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా…
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా

పాలకడలిన పుట్టి శ్రీహరిని చేపట్టి
వైకుంఠలోకాన లక్ష్మివైనావే
మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా…
సత్వగుణమూర్తివే ఆ… సంపత్స్వరూపివే ఆ…
సత్వగుణమూర్తివే… సంపత్స్వరూపివే…
సర్వసిద్ధివి నీవే సుమ్మా
 
నావేదనను బాప నీ దేవుతో గూడి
నైవేద్యమందుకోవమ్మా 
మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా…
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా


వాగీశు రాణివై వరవీణపాణివై
బ్రహ్మలోకమ్మున వాణివైనావే
మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా… 

కల్యాణదాయిని కళల స్వరూపిణి
ఇల సకల విద్యలకు తల్లివీవమ్మా

నావేదనను బాప నీ దేవుతో గూడి
నైవేద్యమందుకోవమ్మా 
మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా…
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా
గిరిరాజ తనయవై పరమేశు తరుణివై
కైలాసలోకాన గౌరివైనావే
మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా… 

శక్తిస్వరూపిణి మాం పాహి మాతా
భక్తజనపాలిని మాం పాహి మాతా
భక్తజనపాలిని మాం పాహి మాతా
సుఖసౌఖ్య సౌభాగ్యదాయివీవమ్మా

నావేదనను బాప నీ దేవుతో గూడి
నైవేద్యమందుకోవమ్మా 
మాం పాహి మాతా… మాం పాహి మాతా…
మాం పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాతా
పతినీయవమ్మా…
పతినీయవమ్మా…
పతినీయవమ్మా…


గురువారం, ఆగస్టు 08, 2019

దేవుళ్లే మెచ్చింది...

శ్రీరామ రాజ్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీరామ రాజ్యం (2012)
సంగీతం : ఇళయరాజా
సాహిత్యం : జొన్నవిత్తుల 
గానం : చిత్ర, శ్రేయ ఘోషల్

దేవుళ్లే మెచ్చింది మీ ముందే జరిగింది
వేదంలా నిలిచింది సీతారామకథ వినుడీ
ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ

మీ కోసం రాసింది మీ మంచి కోరింది
మీ ముందుకొచ్చింది సీతారామకథ
వినుడీ ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ

ఇంటింట సుఖశాంతి ఒసగే నిధి
మనసంత వెలిగించి నిలిపే నిధి
సరిదారిని జనులందరి నడిపే కథ ఇదియే

దేవుళ్లే మెచ్చింది మీ ముందే జరిగింది
వేదంలా నిలిచింది సీతారామకథ వినుడీ
ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ

అయోధ్యనేలే దశరథరాజు
అతని కులసతులు గుణవతులు మువ్వురు
పుత్రకామ యాగం చేసెను రాజే
రాణులు కౌసల్య సుమిత్రా కైకలతో
కలిగిరి వారికి శ్రీవరపుత్రులు
రామ లక్ష్మణ భరత
శత్రుఘ్నులు నలుగురు
రఘువంశమే వెలిగే ఇల
ముదమందిరి జనులే

దేవుళ్లే మెచ్చింది మీ ముందే జరిగింది
వేదంలా నిలిచింది సీతారామకథ వినుడీ
ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ

దశరథ భూపతి పసిరాముని ప్రేమలో
కాలమే మరిచెను కౌశికుడేతెంచెను
తన యాగము కాపాడగ రాముని పంపాలని
మహిమాన్విత అస్త్రాలను ఉపదేశము చేసే
రాముడే ధీరుడై తాటకినే చంపే
యాగమే సఫలమై కౌశికముని పొంగే
జయరాముని గొని ఆముని మిథిలాపురికేగే

శివధనువదిగో నవవధువిదిగో
రఘురాముని తేజం అభయం అదిగదిగో
సుందర వదనం చూసిన మధురం
నగుమోమున వెలిగే విజయం అదిగదిగో
ధనువును లేపే మోహన రూపం
ఫెళఫెళ ధ్వనిలో ప్రేమకి రూపం
పూమాలై కదిలే ఆ స్వయంవర వధువే

నీ నీడగ సాగునింక జానకీయనీ
సీతనొసగే జనకుడు శ్రీరామమూర్తికే
ఆ స్పర్శకి ఆలపించే అమృతరాగమే
రామాంకితమై హృదయం కరిగె సీతకే
శ్రీకరం మనోహరం
ఇది వీడని ప్రియబంధమని
ఆజానుబాహుని జతకూడే అవనిజాత
ఆనందరాగమే తానాయే గృహిణి సీత

దేవుళ్లే మెచ్చింది మీ ముందే జరిగింది
వేదంలా నిలిచింది సీతారామకథ వినుడీ
ఇక వినుడీ ఆ మహిమే ఇక కనుడీ


బుధవారం, ఆగస్టు 07, 2019

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని...

శ్రీ వేంకటేశ్వర మహత్యం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం (1960)
సంగీతం : పెండ్యాల 
సాహిత్యం : ఆరుద్ర 
గానం : ఎస్.వరలక్ష్మి

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


అనుపమ కౌస్తుభ మణియందు నెలకొని
అనుపమ కౌస్తుభ మణియందు నెలకొని
నీ హృదయ పీఠాన నివసించుదాన
శ్రీదేవిని నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని


పాలకడలిలో ప్రభవించి.. మురిపాల కడలిలో తేలితిని
పాలకడలిలో ప్రభవించి.. మురిపాల కడలిలో తేలితిని
పదునాల్గు భువనాలు పరిపాలించు
నీ మది నేలి లాలించు భాగ్యము నాదే

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


కలిమికి నేనే దేవతనైన.. నీ చెలిమియె నా కలిమి కదా
కలిమికి నేనే దేవతనైన.. నీ చెలిమియె నా కలిమి కదా
ఎనలేని అనురాగ సంతోషములతో.. ఆ.. ఆ
ఆ... ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
ఎనలేని అనురాగ సంతోషములతో
యేనాటికీ మనకు ఎడబాటులేదు
యేనాటికీ మనకు ఎడబాటులేదు

శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని
సరిసాటిలేని సౌభాగ్యవతిని
శ్రీదేవిని.. నీదు దేవేరిని


 

మంగళవారం, ఆగస్టు 06, 2019

కరుణించవే తులసిమాత...

శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. 


చిత్రం : శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1966)
సంగీతం : పెండ్యాల
సాహిత్యం : దాశరధి
గానం : జానకి, సుశీల

కరుణించవే తులసిమాత
కరుణించవే తులసిమాత
దీవించవే దేవీ మనసారా
కరుణించవే తులసిమాత

నిన్నే కోరి పూజించిన సతికీ
కలుగుకాదే సౌభాగ్యములన్ని
నిన్నే కోరి పూజించిన సతికీ
కలుగుకాదే సౌభాగ్యములూ

కరుణించవే తులసిమాత
కరుణించవే తులసిమాత
దీవించవే దేవీ మనసారా
కరుణించవే....దీవించవే..
పాలించవే..తులసిమాత

వేలుపురాణి వాడని వయసు
వైభవమంతా నీ మహిమేగా
ఆ......ఆ....ఆ...ఆ....ఆ...ఆ
ఆ......ఆ....ఆ...ఆ....ఆ...ఆ
వేలుపురాణి వాడని వయసు
వైభవమంతా నీ మహిమేగా

అతివలలోనా అతిశయమందే
భోగమందీయ్యవే
కరుణించవే కల్పవల్లీ
కరుణించవే కల్పవల్లీ
దీవించవే తల్లీ.. మనసారా
కరుణించవే దీవించవే
పాలించవే కల్పవల్లీ

నిదురనైనా నా నాధుని సేవా
చెదరనీక కాపాడగదే
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.ఆ.ఆ.ఆ
ఆ...ఆ...ఆ...ఆ.ఆ.ఆ.ఆ
నిదురనైనా నా నాధుని సేవా
చెదరనీక కాపాడగదే

కలలనైనా గోపాలుడు నన్నే
వలచురీతి దీవించగదే
కలలనైనా గోపాలుడు నన్నే
వలచురీతి దీవించగదే

కరుణించవే కల్పవల్లీ
కరుణించవే తూలసిమాత

దీవించవే తల్లీ మనసారా
కరుణించవే... దీవించవే
పాలించవే... తులసిమాత 
 

సోమవారం, ఆగస్టు 05, 2019

ఏమొకొ...

అన్నమయ్య చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.


చిత్రం : అన్నమయ్య (1958)
సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : అన్నమయ్య
గానం : బాలు

గోవింద
నిశ్చలానంద మందార మకరంద
నీ నామం మధురం
నీ రూపం మధురం
నీ సరస శృంగారకేళి
మధురాతి మధురం స్వామి
ఆహ..

ఏమొకొ ఏమొకొ చిగురుటధరమున
యెడ నెడ కస్తురి నిండెను
భామిని విభునకు వ్రాసిన పత్రిక కాదు కదా
ఏమొకొ ఏమొకొ చిగురుటధరమున
యెడ నెడ కస్తురి నిండెను

కలికి చకోరాక్షికి కడ కన్నులు కెంపై తోచిన
చెలువంబిప్పుడిదేమొ చింతింపరె చెలులు
నలువున ప్రాణేశ్వరుపై నాటిన ఆ కొన చూపులు
నలువున ప్రణేశ్వరుపై నాటిన ఆ కొన చూపులు
నిలువున పెరుకగ నంటిన నేత్తురు కాదు కదా

ఏమొకొ ఏమొకొ చిగురుటధరమున
యెడ నెడ కస్తురి నిండెనూ.. ఆ ఆ

జగడపు చనవుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర
జగడపు చనవుల జాజర

మొల్లలు తురుముల
ముడిచిన బరువున
మొల్లపు సరసపు మురిపెమున
జల్లన పుప్పొడి జారగ
పతిపై జల్లేరతివలు జాజర

జగడపు చనవుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర
జగడపు చనవుల జాజర

బారపు కుచములపైపై
కడుసింగారం నెరపెడు గంద వొడి
చేరువ పతిపై చిందగ పడతులు
సారెకు చల్లేరు జాజర 
 
జగడపు చనవుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర
జగడపు చనవుల జాజర

బింకపు కూటమి పెనగెటి చెమటల
పంకపు పూతల పరిమళము
వేంకటపతిపై వెలదులు నించేరు
సంకుమదంబుల జాజర

జగడపు చనవుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర
జగడపు చనవుల జాజర
సగినల మంచపు జాజర
జగడపు చనవుల జాజర
జగడపు చనవుల జాజర
జగడపు చనవుల జాజర

నేను ??

నా ఫోటో
గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్, India
అర్ధంకానివాళ్ళకో ప్రశ్నార్థకం, అర్ధమైన వాళ్ళకో అనుబంధం. ఈ లోకంలో ఎందరో పిచ్చాళ్ళున్నారు. డబ్బు, పదవి, కీర్తి, కాంత, కనకం, ప్రేమ, సినిమా, మంచితనం, తిండి ఇలా ఎవరికి తోచిన పిచ్చిలో వాళ్ళు మునిగి తేలుతుంటారు. నేనూ ఓ పిచ్చోడ్నే.